Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

•    bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań

•    oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

•    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

•    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

•    postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.