Kurs języka angielskiego obejmuje 4 semestry- łącznie 120 godzin. Przygotowuje studenta do egzaminu absolutoryjnego na poziomie B2 rozwijając jego umiejętności językowe takie jak czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie jak również opanowanie struktur gramatycznych i leksykalnych ogólnych i specjalistycznych.