Available courses

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

•    bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań

•    oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

•    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

•    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

•    postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami ustroju politycznego państwa, które stanowią wyrażone w Konstytucji RP podstawowe założenia dotyczące kluczowych kwestii ustrojowych dotyczących jego funkcjonowania. Pozwalają dokonywać ocen odnośnie jego charakteru, mając wpływ na obowiązywanie i stosowanie norm tworzących system prawny w nim obowiązujący. Przyjmują postać zarówno samodzielnych kategorii normatywnych, jak i norm programowych (ogólnych dyrektyw). Dyskusja na temat zasad ustroju politycznego danego państwa odbywa się najczęściej w okresie transformacji ustrojowych.  Rozważa się wówczas kluczowe problemy związane z charakterem państwowości. Formułuje się określone postulaty. Przyjmuje się stosowne założenia, które mają tworzyć fundament ustroju państwa i jego systemu prawnego. Następuje wybór określonej aksjologii, która ma stanowić uzasadnienie rozwiązań konstytucyjnych. Jest to wybór pewnych idei, wartości i koncepcji filozoficznych, którego dokonuje ustrojodawca w Konstytucji, aby zaakcentować jego charakter oraz wskazać cele i główne kierunki jego aktywności. Nie występuje jeden uniwersalny katalog zasad ustroju (zasad konstytucyjnych). Można za to mówić o katalogu zasad na gruncie określonej konstytucji.


Celem przedmiotu jest poznanie, rozumienie podstawowych kategorii procesów ekonomicznych w skali kraju. W tym zakresie celem zajęć jest poznanie ogólnych pojęć, twierdzeń i narzędzi występujących w ekonomii. Nauczenie myślenia w kategoriach ekonomicznych oraz umiejętności konfrontowania posiadanej wiedzy z rzeczywistością i umiejętności formułowania własnych poglądów i ocen w odniesieniu do sytuacji w kraju i własnej, oraz ich zastosowań w interpretacji zjawisk gospodarczych i polityki gospodarczej w kontekście problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarki jako całości.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z wybranymi aspektami konfliktu w sytuacjach społecznych i zawodowych oraz pokazanie możliwości jego rozwiązywania w wyniku negocjacji i mediacji. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, jakie pojawić się mogą nie tylko w organizacjach publicznych, lecz także w różnych sytuacjach z życia codziennego. Kształcenie zmierza do wykształcenia umiejętności zauważania sytuacji konfliktowych, odkrycia ich natury oraz wykorzystania znajomości sposobów och rozwiązywania. Po zakończeniu szkolenia student powinien posiadać umiejętność przygotowania, prowadzenia i zakończenia procesu negocjacji.

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów umiejętności dokonywania oceny rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej, w szczególności adekwatności struktury organizacyjnej do zadań realizowanych w danej jednostce. 


Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet. Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, instytucjami i zasadami prawa medycznego oraz fundamentalnymi zagadnieniami bioetyki. Chodzi o unaocznienie interdyscyplinarnego charakteru tej gałęzi prawa, połączone z koniecznością przyjęcia jednolitej wykładni przepisów, mimo iż wywodzą się one z różnych gałęzi. Zajęcia służą ponadto wykształceniu umiejętności identyfikowania i analizowania problemów prawnych powstających na gruncie współczesnej medycyny.

Celem przedmiotu jest przedstawienie roli jednostki w czynnościach podejmowanych w ramach postępowań egzekucyjnych w administracji oraz wpływ zachowania jednostki na procesy prawne, występujących w otoczeniu społecznym faktów, wydarzeń i zjawisk wpływających na konieczność wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych przez administrację publiczną, a także związków czynności egzekucyjnych administracji publicznej z wydarzeniami oraz procesami zachodzącymi w otoczeniu społecznym oraz podstawowego znaczenia postępowań egzekucyjnych dla bieżących zdarzeń ekonomicznych, politycznych i kulturowych w społeczeństwie. Ponadto przedmiot służy przedstawieniu wpływu zjawisk i procesów społecznych na zachowania obywateli skutkujące koniecznością wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych dla ochrony interesów Skarbu Państwa, kluczowych pojęć, konstrukcji i instrumentów związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz podstawowych procesów i zasad stosowania regulacji prawnych w zakresie postępowania egzekucyjnego. Przedmiot służy także przedstawieniu zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej organów egzekucyjnych w Polsce oraz instrumentów i sposobów pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Student nabywa umiejętność korzystania z aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia) związanych z egzekucją administracyjną, identyfikowania podstawowych problemów w ramach funkcjonowania administracyjnego postępowania egzekucyjnego w Polsce, także rozpoznania i oceniania ryzyk wynikających z podejmowanych działań lub zaniechań organów egzekucyjnych w ramach postępowania egzekucyjnego

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dokonanie charakterystyki umów cywilnoprawnych, które występują w obrocie prawnym, zasad ich sporządzania i reprezentacji w administracji publicznej. Określenie trybu dochodzenia roszczeń umownych przez administrację publiczną oraz inne strony takich umów.

Cele przedmiotu:

Zasady ustroju politycznego państwa stanowią wyrażone w Konstytucji RP podstawowe założenia dotyczące kluczowych kwestii ustrojowych dotyczących jego funkcjonowania. Pozwalają dokonywać ocen odnośnie jego charakteru, mając wpływ na obowiązywanie i stosowanie norm tworzących system prawny w nim obowiązujący. Przyjmują postać zarówno samodzielnych kategorii normatywnych, jak i norm programowych (ogólnych dyrektyw). Dyskusja na temat zasad ustroju politycznego danego państwa odbywa się najczęściej w okresie transformacji ustrojowych.  Rozważa się wówczas kluczowe problemy związane z charakterem państwowości. Formułuje się określone postulaty. Przyjmuje się stosowne założenia, które mają tworzyć fundament ustroju państwa i jego systemu prawnego. Następuje wybór określonej aksjologii, która ma stanowić uzasadnienie rozwiązań konstytucyjnych. Jest to wybór pewnych idei, wartości i koncepcji filozoficznych, którego dokonuje ustrojodawca w Konstytucji, aby zaakcentować jego charakter oraz wskazać cele i główne kierunki jego aktywności. Nie występuje jeden uniwersalny katalog zasad ustroju (zasad konstytucyjnych). Można za to mówić o katalogu zasad na gruncie określonej konstytucji.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych struktur i organizacji oraz zasad funkcjonowania aparatu pomocniczego administracji publicznej; poznanie i analizowanie form i procedur działania administracji publicznej. Wykłady z tej tematyki mają służyć określeniu statusu urzędników rządowych i samorządowych w administracji publicznej.

Celem przedmiotu jest analiza  form i procedur działania jednostek samorządu terytorialnego, a także  określenie  statusu urzędników samorządowych w administracji publicznej. W ramach przedmiotu zostanie przedstawiona rola kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce .Samorząd terytorialny w Polsce ma długą tradycję. Został utworzony po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i do wybuchu II wojny światowej (po zreorganizowaniu w 1933 r.) istniał na szczeblu gminy. Zlikwidowany w 1950 r. został po długiej przerwie przywrócony 8 marca 1990 r. ustawą o samorządzie terytorialnym (obecnie: o samorządzie gminnym). Drugą ustawą stanowiącą jego podstawę prawną jest ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (na gminy, powiaty i województwa). Dnia 1 stycznia 1999 r. nastąpiło rozszerzenie samorządu terytorialnego na nowo utworzone jednostki podziału terytorialnego - powiaty i województwa. Przedmiot dotyczy podstawowych struktur i organizacji oraz zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce . 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami Organizacji ochrony środowiska (OOŚ). A także kształtowanie zdolności umiejętnego poszukiwani informacji i korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST). 20 godz. Rygor – ZO


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami prawa podatkowego i celnego (PPiC). A także kształtowanie zdolności umiejętnego poszukiwani informacji i korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST). 


Cel przedmiotu

Dokonanie analizy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym postępowania sądowego w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). 

Celem przedmiotu jest również charakterystyka postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami; postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń; nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu; trybu europejskiej współpracy administracyjnej.

Cel przedmiotu

Określenie zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i obowiązków przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji, ustawodawca podjął się określić zasady działalności gospodarczej w ramach publicznego prawa gospodarczego.

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień z zakresu prawa pracy dotyczących wynagrodzenia za pracę (pojęcie wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, regulamin wynagradzania, ochrona wynagrodzenia), podstawowych obowiązków pracownika i  pracodawcy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.


Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień dotyczących działalności pożytku publicznego oraz  wolontariatu oraz zagadnień z zakresu ewidencji ludności.


Celem przedmiotu jest: w systemie demokratycznym uprawnienie do rozpowszechniania informacji o działalności organów władzy publicznej należy do podstawowych praw politycznych, które w pewnym zakresie przesądzają o jakości demokracji. Prawo do informacji, jak również zasada jawności życia publicznego związane są z obowiązkiem szeroko rozumianych organów władzy publicznej
do działania w warunkach transparentności. Celem jawności informacji jest, aby ich przetwarzanie przez sektor publiczny było przydatne oraz wykorzystywane przez całe społeczeństwo. Administrowanie informacją nie posiada charakteru dowolnego, ale zobowiązuje podmioty władzy publicznej do działania w oparciu o przepisy prawa, w tym w zakresie przetwarzania informacji. Celem przedmiotu jest określenie istotnych kwestii funkcjonowania administracji publicznej , która realizuje swoje funkcje na drodze m.in. wykorzystywania nowych technologii.

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami Administracji Świadczącej. A także kształtowanie zdolności umiejętnego poszukiwani informacji i korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST). 


Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami prawa międzynarodowego publicznego (PMPu). A także kształtowanie zdolności i umiejętnego poszukiwani informacji oraz korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST), a także organizacji międzynarodowych. Celem  przedmiotu  jest  uzyskanie  przez  studentów  wiedzy i  umiejętności  w  zakresie posługiwania  się  argumentacją  etyczną  w  rozwiązywaniu  dylematów  moralnych towarzyszących  pracy dietetyka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet. Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.

Cel przedmiotu: student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego i rozrodczego, nerwowego i hormonalnego. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi składnikami żywnościowymi, ich budową, występowaniem i zawartością w produktach żywnościowych. 

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu parazytologii. Zaznajomienie z epidemiologią chorób pasożytniczych z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych; zapoznanie z morfologią, ekologią i biologią endo- i ektopasożytów; przekazanie podstawowej wiedzy o systematyce, cyklach życiowych, patologii i zwalczaniu reprezentatywnych przedstawicieli parazytofauny. Przedmiot ukazuje studentowi możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z ochrony własności intelektualnej, w zakresie przydatnym przede wszystkim przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w obszarze szeroko pojętej kosmetologii.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym oraz wiedział, jakie są prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.


Celem przedmiotu jest nauka podstaw anatomii prawidłowej człowieka. Zapoznanie studentów z budową podstawowych narządów i układów, ich topografią i funkcją.


Cele (założenia przedmiotu)

Nabycie i wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat zdrowia i choroby, wpływu chorób na stan odżywienia i wpływu niedożywienia na przebieg chorób oraz wiedzy dotyczącej epidemiologii, diagnostyki różnicowej podstawowych objawów i leczenia wybranych jednostek chorobowych.Celem przedmiotu jest omówienie chorób i zaburzeń endokrynologicznych, które są przyczyną nieprawidłowego odżywiania (m.in. pierwotne endokrynologiczne przyczyny otyłości); oraz omówienie chorób, zaburzeń endokrynologicznych i autoimmunologicznych będących skutkiem nieprawidłowego odżywiania (m.in. cukrzyca typu 2, choroba Hashimoto, insulinooporność, leptynooporność)

Cele (założenia przedmiotu)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami mikrobiologii ogólnej i spożywczej. Zadania: poznanie świata mikroorganizmów, zrozumienie roli mikroorganizmów w produkcji żywności, uświadomienie wagi czystości mikrobiologicznej oraz stopnia zakonserwowania produktu spożywczego.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu zdrowotno-żywieniowego, obsługi analizatora składu ciała, wykonywania pomiarów antropometrycznych, obsługi kalkulatorów dietetycznych. Planowanie diet dla wybranych przypadków klinicznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą składników pokarmowych w organizmie, ich wykorzystaniem z pożywienia, rolą żywienia w zachowaniu zdrowia, w tym w profilaktyce chorób dietozależnych, normami i zaleceniami żywieniowymi wartością odżywczą produktów i potraw oraz nabycie umiejętności wdrażania zasad racjonalnego żywienia do praktyki.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem filozoficznego rozumienia medycyny, wzajemnej relacji pomiędzy rozwojem kulturowym a moralnymi wyborami człowieka, wpływem kultury na rozwój medycyny oraz historią filozoficznej refleksji nad medycyną i rolą medyka w społeczeństwie.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego i dorosłości. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi surowców, prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania żywności.

Celem przedmiotu jest:
Zapoznanie studentów z problematyką jakości żywności i metod stosowanych w jej ocenie.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mechanizmami powstawania zaburzeń chorobowych w organizmie; student umie omówić patofizjologię poszczególnych układów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najczęściej występującymi współcześnie chorobami dietozależnymi, ich epidemiologią i profilaktyką. Zapoznanie z wybranymi dietami leczniczymi i zasadami żywienia w chorobach cywilizacyjnych. Kształtowanie świadomości żywieniowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat edukacji żywieniowej, jej miejsca w edukacji zdrowotnej oraz roli dietetyka w ochronie zdrowia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami diagnostyki laboratoryjnej w tym rolą badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób metabolicznych, chorób układu pokarmowego, moczowego, chorób naczyniowo-sercowych, niedokrwistości, chorób endokrynologicznych oraz w zaburzeniach odżywiania.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe elementy wiedzy socjologicznej dotyczące istoty, zjawisk, procesów i struktur społecznych odnoszących się do kwestii medycznych, organizacji leczenia i relacji lekarz-pacjent. Zapoznanie z zasadniczymi pojęciami, koncepcjami i teoriami dyscypliny w celu ukształtowania umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk społecznych w różnych ich przejawach i dziedzinach życia zbiorowego.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną, podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi oraz umiejętnością stosowania argumentacji filozoficznej w dyskursie publicznym i praktyce zawodowej.

Celem przedmiotu jest omówienie zarysu historii i rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii na przestrzeni dziejów.

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i przedmiotem badań pedagogiki, jako teorii kształcenia i wychowania. Przybliżenie zagadnień: wychowanie a rozwój, szkoła jako instytucja wychowawcza, komunikacja, poznawanie oraz profilaktyka w szkole.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą struktury organizacyjnej rehabilitacji leczniczej. Przedstawione zostaną rodzaje działalności leczniczej, akty prawne w oparciu, o które dokonywane są wpisy do rejestru, zmiany wpisów i wykreślenia z rejestru, 3- stopniowy podział struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wyjaśnione zostaną niezbędne pojęcia dotyczące zakresu przedmiotu.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka w zdrowiu  i w chorobie

kształtowanie podmiotowej relacji studentów z pacjentem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb pacjenta

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć i procesów biofizycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi procesami biochemicznymi w organizmie ludzkim oraz zaburzeniami metabolizmu w chorobach metabolicznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ogólna wiedzą z obszaru fizjoterapii.

Celem przedmiotu jest osiągnięcie podstawowej wiedzy w zakresie anatomii prawidłowej człowieka.

Celem przedmiotu jest:  poznanie przez studenta wiadomości w zakresie zasad kierujących funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia oraz ekonomii w ochronie zdrowia, a także zasad tworzenia analiz finansowych dla jednostek oferujących usługi fizjoterapeutyczne.

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta wiadomości w zakresie zasad kierujących funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia oraz ekonomii w ochronie zdrowia, a także zasad tworzenia analiz finansowych dla jednostek oferujących usługi fizjoterapeutyczne oraz stworzenie przez studentów (w grupach) analiz finansowych dla ww. jednostek

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu demografii i epidemiologii. Przekazie wiedzy z zakresu demografii i epidemiologii, zapoznanej z rolą, celem i zadaniami epidemiologii, ze złożonością wieloczynnikowej etiologii choroby, problemami prawdopodobieństwa i zmienności mierzonych cech zdrowotnych i środowiskowych. Zapoznanie  z rolą, celem i zadaniami demografii, charakterystyką metod i zasad analizy demograficznej.

Studenci będą nabierali umiejętności analizowania i interpretacji danych oraz podstawowych współczynników demograficznych. Studenci będą zdobywać doświadczenie w zakresie identyfikacji zagrożeń środowiskowych oraz interpretacji cech epidemiologicznych chorób cywilizacyjnych.

Celem przedmiotu jest:

prezentacja definicji zdrowia i jego uwarunkowań. Przedstawienie tła historycznego koncepcji zdrowia i zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowości i wielodyscyplinarności. Omówienie głównych metod analizy stanu zdrowia populacji i głównych problemów zdrowotnych w Polsce na tle krajów europejskich. Prezentacja głównych modeli organizacyjnych zapewnienia zdrowotności publicznej – programy strategiczne i model organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Wskazanie znaczenia badań przesiewowych w zapobieganiu negatywnym skutkom chorób.


Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi stanami zagrożenia życia.

Przygotowanie Studenta do szybkiego rozpoznania stanów zagrożenia i wdrożenia zabiegów przedmedycznych w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej. Wiodącym tematem kursu są podstawy dziedziczenia mendlowskiego, niemendlowskiego, dziedziczenia związanego z płcią oraz dziedziczenia jedno i wielogenowego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najnowszej wiedzy w zakresie biologii komórki, histologii, embriologii, biologii rozwoju człowieka, z uwzględnieniem molekularnych podstaw życia.

Celem przedmiotu jest szkolenie językowe dla studentów fizjoterapii. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka ogólnego i branżowego.

Celem przedmiotu jest:

1.    Zapoznanie studentów z podstawami życia społecznego i podstawowymi procesami społecznymi.

2.    Uświadomienie, że wiedza socjologiczna jest koniecznym warunkiem radzenia sobie z problemami jakie stwarza życie

w zbiorowości.

3.    Opanowanie podstaw wiedzy z zakresu: socjologii ogólnej, socjologii medycyny, socjologicznych aspektów zdrowia i choroby.

4.    Przedstawienie problemu wielokulturowości, kształtowanie wrażliwości kulturowej.

5.    Kształtowanie umiejętności oceniania i interpretacji patologii społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

6.    Zapoznanie z przemianami zachodzącymi w rodzinie ( choroba, starość, niepełnosprawność, bieda, przemoc, uzależnienia ).

7.    Kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb społecznych i udzielania wsparcia. 

8.    Rozpoznawania nierówności społecznych.

9.    Promowanie zdrowego stylu życia.


Celem przedmiotu jest:

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym w onkologii i medycynie paliatywnej.

- programowanie fizjoterapii w pracy z pacjentami onkologicznymi

Celem przedmiotu jest ukazanie funkcji muzyki i technik plastycznych w procesie terapeutycznych.

Celem głównym wykładu jest nabycie wiedzy o programowaniu, o językach programowania i kompilatorach oraz o metodach do napisania programów.


Cel przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ergonomii pracy w odniesieniu do pracy informatyka oraz szeroko rozumianej pracy biurowej wspomaganej komputerowo.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami matematyki dyskretnej: podstawami logiki matematycznej, teorii mnogości, kombinatoryki, relacjami, funkcjami, rekurencjami.

Wykształcenie umiejętności rozwiązywania zadań z matematyki dyskretnej oraz umiejętności posługiwania się literaturą naukową w zakresie matematyki dyskretnej.


Celem przedmiotu jest nauczyć studentów funkcji jednej zmiennej, ciągów, pochodnych funkcji i całek.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie przydatnym przy pisaniu pracy dyplomowej oraz wykonywaniu zawodu informatyka.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym oraz wiedział, jakie są prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu najnowszych zagadnień związanych ze skryptowymi językami WWW i ich realnym wykorzystaniem.

Wykład ma charakter poglądowy z prowadzeniem w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o ćwiczenia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu podstaw programowania w języku JAVA. Przekazywana wiedza dotyczy zasad tworzenia programów oraz podstawowych konstrukcji składniowych.

W ramach ćwiczeń implementowane są przykładowe programy demonstrujące działanie konstrukcji składniowych w języku JAVA.

Celem przedmiotu jest przedstawienie logicznych podstaw techniki cyfrowej i urządzeń służących do przetwarzania i przechowywania informacji. Na zajęciach omawiane są najważniejsze podzespoły komputera, urządzeń peryferyjnych i zagadnienia dotyczące komunikacji między tymi elementami.

Celem głównym wykładu jest nabycie wiedzy o koncepcje i zasadach programowania obiektowego oraz szczególnych uspraw­nień wynikających z jego zastosowania w procesach projektowych, rozwojowych lub pielęgnacyjnych dla systemów informatycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze zjawiskami elektromagnetycznymi, równaniami Maxwella, zjawiskami optycznymi, zwierciadłami, światłowodami, elementami fizyki ciała stałego, półprzewodnikami, elementami fizyki jądrowej, promieniotwórczością.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami w dziedzinie www z praktycznym wykorzystaniem języka Python i frameworka Django.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zaawansowanymi zagadnieniami związanymi ze stosowaniem rozwiązań i programowania dedykowanego dla WWW.

Wykład ma charakter poglądowy z prowadzeniem w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o ćwiczenia dotyczące wybranych przykładów wraz z implementacja ich przez studentów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z systemami operacyjnymi, z szczególnym naciskiem na systemy linuksowe. Przedmiot obejmuje podstawy administracji systemami linuksowymi, przydatnymi szczególnie w przypadku systemów serwerowych.

Studenci zapoznają się między innymi z następującymi zagadnieniami, instalacja i środowiska graficzne,  praca z wierszem poleceń oraz powłoką, systemami plików, tworzenie i modyfikacja użytkownika, grup, nadawanie uprawnień do systemu plików, dodatkowe uprawnienia i zabezpieczenia, inicjowanie systemu, zdalna administracja, zarządzanie oprogramowaniem, administrowanie sieciami, zarządzanie sprzętem, monitoring systemu.

W ramach przedmiotu studenci mają szanse zdobyć międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu SLE201 administracja podstawowa oraz certyfikat administratora linuksa SUSE Certified Administrator SCA-PL

Dostęp do materiałów certyfikowanego kursu na platformie oedu.pl

Celem przedmiotu jest:

Student powinien posiąść wiedzę na temat funkcjonowania systemów informatycznych. Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawy projektowania systemów informacyjnych. W ramach przedmiotu student zapozna się również z zagadnieniami DevOps, wirtualizacji, konteneryzacji. 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka,

kształtowanie podmiotowej relacji studentów z klientem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb klienta 

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania różnego rodzaju mediów. Obszar zagadnień poruszanych w ramach kursu obejmuje: grafikę rastrową i wektorową,  dźwięk cyfrowy oraz obróbkę sekwencji wizyjnych. W ramach ćwiczeń kursanci nabywają praktycznej umiejętności wykorzystania profesjonalnych narzędzi do edycji grafiki rastrowej i wektorowej oraz wykorzystania narzędzi służących do nieliniowej edycji sekwencji wizyjnych.

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy  z zakresu szeroko rozumianej metrologii. Student  w ramach wykładów nabywa wiedzę pozwalającą na zastosowanie podstawowych zagadnień z teorii pomiarów, zasad przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz poznaje budowę i zasadę działania podstawowych przyrządów i systemów pomiarowych.

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie praktycznych umiejętności korzystania z podstawowych przyrządów pomiarowych, wyznaczania błędów pomiarów jak również szacowania niepewności pomiarów. Ponadto studenci w ramach ćwiczeń poznają zasady sporządzania równań pomiaru, budżetu niepewności oraz zasad sporządzania świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych jak również sporządzania protokołów z wykonanych pomiarów.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi algorytmami i strukturami danych, metodami dowodzenia poprawności i określania złożoności czasowej algorytmów, konstruowania efektywnych algorytmów

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodykami inżynierii oprogramowania ze szczególnym naciskiem na metody zwinne. W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę odnośnie narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, zarówno opensourcowe jak i płatne. Student zaznajomi się z wersjonowaniem oprogramowania, usługami sieciowymi które będą zastosowane w końcowym projekcie zespołowym. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu programowania w języku JAVA, również w zakresie pakietów AWT, SWING II i podstaw JavaFX. Przekazywana wiedza dotyczy zasad tworzenia programów oraz podstawowych konstrukcji składniowych.

W ramach ćwiczeń implementowane są przykładowe programy demonstrujące działanie konstrukcji składniowych w języku JAVA.

Cel przedmiotu „Projekt indywidualnego” jest kształtowanie samodzielnej postawy twórczej w zakresie Inżynierii oprogramowania i Devops  Proces dydaktyczny opiera się na indywidualnym podejściu do każdego studenta pracującego samodzielnie nad wykonaniem  założonego zadania projektowego. Praca studenta poddawana jest na bieżąco konsultacjom z prowadzącym laboratorium. Proces ten służy pogłębianiu i nabywaniu praktycznych umiejętności w zarządzaniu i eksploatacji systemami mikrousług. W ramach projektu studenci opanowują również podstawy pracy na platformie GitHub Classroom DockerHub oraz pracę w środowisku chmury.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z technikami zabezpieczania systemów informatycznych. Studenci zapoznają się z podstawami bezpieczeństwa systemów linuksowych i windowsowych, ochroną i zarządzaniem konteneryzacji, bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Kurs obejmie również zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem IT i oceny ryzyka, planami i procedurami bezpieczeństwa IT 

Celem przedmiotu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju sieci komputerowych. Omawiane są podstawowe rodzaje sieci komputerowych i ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe. Przedstawione zostały zasady funkcjonowania sieci kablowych i bezprzewodowych. Przedmiot powinien umożliwić nie tylko zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych, ale także dać podstawy teoretyczne do samodzielnego projektowania tego typu sieci

Celem przedmiotu „Projekt indywidualnego” jest kształtowanie samodzielnej postawy twórczej w szeroko rozumianym obszarze edycji multimediów. Proces dydaktyczny opiera się na indywidualnym podejściu do każdego studenta pracującego samodzielnie nad wykonaniem  założonego zadania projektowego. Praca studenta poddawana jest na bieżąco konsultacjom z prowadzącym laboratorium. Proces ten służy pogłębianiu i nabywaniu praktycznych umiejętności w posługiwaniu się wieloma narzędziami informatycznymi służącymi do tworzenia i edycji treści multimedialnych.


Celem przedmiotu „Publikacje multimedialne” jest zaznajomienie studenta z problematyką wykorzystania najnowszych osiągnięć informatyki i telekomunikacji (hardware i software) w ogólnie rozumianym publikowaniu. Podstawowym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego przygotowania publikacji do drukowania technikami cyfrowymi i tradycyjnymi. Student zdobywa nową wiedzę zarówno z zakresu nauk podstawowych (opartą na fizyce) jak i unikalną wiedzę techniczną. Ma ona posłużyć mu w rozumieniu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu poligraficznego

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat najwygodniejszego i najbardziej naturalnego sposobu komunikowania się ludzi. Obecnie w technice prace ukierunkowane są aby ten najdogodniejszy sygnał optymalnie wykorzystać w systemach komunikacji człowiek-człowiek i człowiek urządzenie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z systemem telekomunikacji, w którym sygnał mowy zostaje przetworzony i odpowiednio spreparowany, aby przesyłanie wiadomości pomiędzy ludźmi mogło odbywać się  przy możliwie małym wykorzystaniu pasma. W drugim przypadku interesujące problemy mieszczą się na styku elektroniki i informatyki. Sygnał mowy należy możliwie najefektywniej kodować i przetwarzać w systemach wykorzystujących komunikację głosową do przekazywania wiadomości od urządzenia do człowieka, oraz od człowieka do urządzenia. Analiza sygnału mowy pozwala na precyzyjną analizę i transkrypcję dźwięku do pliku tekstowego lub w systemach stosujących mowę do przekazywania poleceń człowieka do urządzenia jakim może być komputer, telewizor, telefon, nawigacja czy urządzenia wchodzące w skład tzw. inteligentnych domów.


Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego rejestrowania obrazów cyfrowych na dwóch rodzajach urządzeń: cyfrowym aparacie fotograficznym oraz skanerze.

Student zdobywa nową wiedzę zarówno z zakresu nauk podstawowych (opartą na fizyce i matematyce) jak i wiedzę techniczną. Ma ona posłużyć mu w rozumieniu funkcjonowania urządzeń zobrazowania i wykorzystania ich przy realizowaniu konkretnych zapotrzebowań.

Umiejętności te mogą być przydatne do tworzenia wszelkiego rodzaju prezentacji, reklam, stron internetowych, archiwizacji, publikacji multimedialnych. 

Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zaprezentowanie najważniejszych technik stosowanych do synchronizacji procesów i realizacji komunikacji między nimi, problemów, jakie stają przed programistą opracowującym programy współbieżne. Omówiony zostanie scentralizowany i rozproszony model programu współbieżnego. Problematyka zostanie zilustrowana przykładami klasycznych problemów współbieżności oraz mechanizmów synchronizacji procesów i wątków. Przedstawione też zostaną metody weryfikacji programów współbieżnych oraz notacje do opisu współbieżności oraz podstawowe algorytmy rozproszone.

Cel przedmiotu: Wykład wprowadza podstawowe pojęcia i modele przetwarzania rozproszonego: formalny model środowiska i procesu (algorytmu) rozproszonego, analizę aktywności i warunki uaktywnienia procesów, klasyczne modele żądań, relację poprzedzania, diagramy przestrzenno-czasowe, grafy stanów osiągalnych, niedeterminizm przetwarzania, spójność obrazu stanu globalnego, predykaty globalne i ich własności, skalarne i wektorowe zegary logiczne, warunki poprawności algorytmów, złożoność czasową i komunikacyjną. Omawiane są następnie zagadnienia komunikacji zachowującej uporządkowanie wiadomości, konstrukcji spójnego obrazu stanu globalnego, detekcji zakleszczenia rozproszonego oraz detekcji zakończenia przetwarzania rozproszonego. Wreszcie przedstawiona jest problematyka związana z niezawodnością przetwarzania w zawodnym środowisku rozproszonym, w tym zagadnienia: modelowania i klasyfikacji awarii, konstrukcji niezawodnych kanałów komunikacyjnych, realizacji detektorów awarii, niezawodnej komunikacji grupowej oraz konsensusu rozproszonego i jego zastosowań. Laboratorium pozwala nabyć praktyczne umiejętności w konstrukcji i implementacji aplikacji rozproszonych w przykładowym środowisku. W ramach laboratoriów studenci konfrontują uzyskane wiadomości z praktyczną implementacją algorytmów rozproszonych, projektują i realizują algorytmy rozproszone w wybranym środowisku przetwarzania rozproszonego.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z układami sterowania komputerowego z systemami czasu rzeczywistego, ich rodzajami, zasadą działania. Studenci poznają główne obszary zastosowań systemów wbudowanych oraz zdobędą umiejętności praktyczne z zakresu programowania układów sterowania (w tym programowania mikrokontrolerów w asemblerze oraz sterowników z systemem czasu rzeczywistego w jednym z języków PLC ).

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć związanych z Estetyką.

Cel przedmiotu: Student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych i patologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego, rozrodczego nerwowego i hormonalnego w stanie fizjologii i patologii. 

Cel przedmiotu: poznanie budowy ciała człowieka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej. Wiodącym tematem kursu są podstawy dziedziczenia mendlowskiego, niemendlowskiego, dziedziczenia związanego z płcią oraz dziedziczenia jedno i wielogenowego. Ponadto zostaną omówione następujące działy genetyki: genetyka populacyjna, zachowania i starzenia. Przedmiot wymaga podstawowych informacji z zakresu biologii.

Cele przedmiotu:

  • Wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki w pracy zawodowej i do rozwiązywania zadań matematycznych.

  • Wykształcenie potrzeby ciągłego (przez całe życie) wykorzystywania technologii informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy i zainteresowań w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy i aktywności ludzkiej.

  • Rozwijanie świadomej motywacji do przestrzegania regulacji występujących w społeczeństwie informacyjnym.

Cel przedmiotu: Głównym i nadrzędnym celem poznawczym wykładów jest rozszerzenie wiadomości studentów  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach.

Celem przedmiotu jest przypomnienie podstawowych wiadomości z chemii ogólnej, stanowiące podbudowę do przedmiotu chemia kosmetyczna.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień psychologii ogólnej.

Celem przedmiotu  Kosmetologia pielęgnacyjna  jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu   Kosmetologia pielęgnacyjna jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia. Zdefiniowanie podstawowych zagrożeń zdrowotnych oraz zasad sanitarnych w gabinecie kosmetycznym.


Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest poznanie budowy i funkcji układu odpornościowego człowieka i oraz mechanizmów odpowiedzi immunologicznej.

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentowi jednostek chorobowych, z którymi w swojej pracy może mieć kontakt oraz ich diagnostykę różnicową. Realizacja przedmiotu ma na celu przygotowanie studenta do poprawnego rozpoznania jednostek chorobowych i skierowanie do lekarza specjalisty, a jednocześnie uzmysłowienie powagi schorzeń i możliwych terapii leczniczych.

Celem przedmiotu jest poznanie metod fizykalnych znajdujących zastosowanie w lecznictwie i kosmetologii. Poznanie metod fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w lecznictwie (fizykoterapia, klasyczny masaż leczniczy) oraz kosmetologii. Poznanie takich metod jak elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie ultradźwiękami, magnetoterapia, termoterapia, hydroterapia oraz masaż leczniczy i kinezyterapia.  


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biofizyką układów biologicznych, część 1. 

Cele przedmiotu

- znajomość symptomatologii najczęstszych schorzeń dermatologicznych i prawidłowej terminologii dermatologicznej,

- znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i terapii dermatologicznej najczęstszych chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych skóry, włosów, paznokci i błon śluzowych,

- znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i terapii znamion, nowotworów łagodnych i złośliwych skóry.

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami wywiadu podologicznego oraz diagnostyki schorzeń stóp. Omówienie problemu wrastających paznokci, metod korekcji wrastających płytek paznokciowych oraz zasad profilaktyki. Poznanie protokołów nieinwazyjnych metod korekcji wrastających paznokci. Przypomnienie studentom anatomii i fizjologii układu żylnego kończyn dolnych. Zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki PNŻ.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowym zastosowaniem związków nieorganicznych, makro i mikro elementów w zastosowaniu kosmetycznym.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym kosmetologom, z podstawami farmakologii, mechanizmami działania poszczególnych grup leków, ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki.

Celem przedmiotu kosmetologia specjalizacyjna jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet. Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.


Cele przedmiotu:

  • Wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki w pracy zawodowej i do rozwiązywania zadań matematycznych.

  • Wykształcenie potrzeby ciągłego (przez całe życie) wykorzystywania technologii informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy i zainteresowań w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy i aktywności ludzkiej.

  • Rozwijanie świadomej motywacji do przestrzegania regulacji występujących w społeczeństwie informacyjnym.

Celem przedmiotu jest nauka podstaw anatomii prawidłowej człowieka. Zapoznanie studentów z budową podstawowych narządów i układów, ich topografią i funkcją.

Cel przedmiotu: Student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych i patologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego, rozrodczego nerwowego i hormonalnego w stanie fizjologii i patoloigii. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej. Wiodącym tematem kursu są podstawy dziedziczenia mendlowskiego, niemendlowskiego, dziedziczenia związanego z płcią oraz dziedziczenia jedno i wielogenowego. Ponadto zostaną omówione następujące działy genetyki: genetyka populacyjna, zachowania i starzenia.

Cele (założenia przedmiotu)

Zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia. Zdefiniowanie podstawowych zagrożeń zdrowotnych oraz zasad sanitarnych w gabinecie kosmetycznym.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiadomości studentów  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach.

Celem przedmiotu jest przypomnienie podstawowych wiadomości z chemii ogólnej, stanowiących podbudowę do przedmiotu Chemia Kosmetyczna.


Celem przedmiotu  Kosmetologia pielęgnacyjna  jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet.

               Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.

Celem przedmiotu  Kosmetologia pielęgnacyjna jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć związanych z Estetyką.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami kosmetologii pielęgnacyjnej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. 

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień psychologii ogólnej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wpływem wolnych rodników na organizm człowieka.

Celem przedmiotu immunologii jest: 

  • Poznanie budowy i funkcji układu odpornościowego człowieka;  
  • Poznanie podstawowych mechanizmów indukcji i rozwoju odpowiedzi immunologicznej oraz procesów leżących u podłoża chorób alergicznych, autoimmunologicznych, nowotworowych, odrzucania przeszczepów oraz pierwotnych i wtórnych niedoborów oporności;
  • Poznanie możliwości zastosowania przeciwciał, cytokin i komórek należących do układu odpornościowego w celach diagnostycznych i terapeutycznych
  • Poznanie podstawowych badań układu immunologicznego


Celem przedmiotu jest przedstawienie studentowi jednostek chorobowych, z którymi w swojej pracy może mieć kontakt oraz ich diagnostykę różnicową. Realizacja przedmiotu ma na celu przygotowanie studenta do poprawnego rozpoznania jednostek chorobowych i skierowanie do lekarza specjalisty, a jednocześnie uzmysłowienie powagi schorzeń i możliwych terapii leczniczych.

Celem przedmiotu jest poznanie metod fizykalnych znajdujących zastosowanie w lecznictwie

i kosmetologii. Poznanie metod fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w lecznictwie (fizykoterapia, klasyczny masaż leczniczy) oraz kosmetologii. Poznanie takich metod jak elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie ultradźwiękami, magnetoterapia, termoterapia, hydroterapia oraz masaż leczniczy i kinezyterapia.  

Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zasadami wywiadu podologicznego oraz diagnostyki schorzeń stóp. Omówienie problemu wrastających paznokci, metod korekcji wrastających płytek paznokciowych oraz zasad profilaktyki. Poznanie protokołów nieinwazyjnych metod korekcji wrastających paznokci. Przypomnienie studentom anatomii i fizjologii układu żylnego kończyn dolnych. Zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki PNŻ.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom kosmetologii wiedzy niezbędnej do właściwego postępowania z osobami cierpiącymi na choroby skóry. Zapoznanie studentów z etiopatogenezą chorób dermatologicznych. Nauczenie rozpoznawania chorób zakaźnych, nowotworowych i genetycznie uwarunkowanych oraz autoimmunologicznych. Identyfikacja osób z chorobami skóry wymagających opieki lekarza dermatologa. Prawidłowa ocena ryzyka i korzyści różnych zabiegów kosmetycznych w chorobach skóry, w tym jakie zabiegi kosmetyczne są niewskazane, jakie dopuszczalne, a jakie mogą wspierać leczenie dermatologiczne. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zastosowaniem związków nieorganicznych, makro i mikro elementów w kosmetologii.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym kosmetologom, z podstawami farmakologii, mechanizmami działania poszczególnych grup leków, ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Celem przedmiotu kosmetologia specjalizacyjna jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie. 

Celem przedmiotu kosmetologia specjalizacyjna jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych medycyny przeciwstarzeniowej.

Celem przedmiotu jest poznanie:

- podstawowych zagadnień dotyczących ekstraktów roślinnych i ich zastosowań w kosmetyce

- podstawowych zagadnień dotyczących zastosowania olejków roślinnych w kosmetyce i

   farmacji i diabetyce

- podstawowych zagadnień z zakresu sporządzania receptur kosmetycznych

- zastosowań wybranych związków naturalnych w kosmetyce


Cel przedmiotu:

Zapoznanie studenta ze wszystkimi rodzajami bodźców leczniczych stosowanych w balneologii, mechanizmami ich działania, reakcjami miejscowymi i ogólnymi, reakcjami na pojedyncze bodźce i serie bodźców. Omówienie podstawowych mechanizmów działania metod leczniczych i profilaktycznych stosowanych w balneologii i medycynie fizykalnej, podstawowymi kierunkami leczenia uzdrowiskowego, ich profilami oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, zasadami organizacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, przepisami i zasadami BHP w lecznictwu uzdrowiskowym. Zapoznanie studenta z podstawami balneochemii: właściwościami chemicznymi i biochemicznymi wód leczniczych, peloidów, gazów stosowanych w balneologii i ich klasyfikacją.

Celem przedmiotu

jest omówienie zagadnienia bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Według Rozporządzenia 1223/2009 każdy produkt kosmetyczny wprowadzony do obrotu na terenie UE musi posiadać prawidłowo przygotowaną ocenę bezpieczeństwa.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat składników odżywczych i ich znaczenia w prawidłowym żywieniu. Poznanie zasad prawidłowego żywienia szczególnie w aspekcie zdrowia i urody.Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat zakresu kompetencji kosmetologów  w odniesieniu do medycyny przeciwstarzeniowej. Wielodyscyplinarne przygotowanie kosmetologów do profilaktyki starzenia się, walki z jego oznakami i opóźnienia rozwoju chorób z nimi związanych.  Koncentrowanie uwagi kosmetologów na medycynie Anti-Aging wśród młodych, zdrowych i aktywnych ludzi, którzy w sposób świadomy wybiegają w przyszłość, myśląc o profilaktyce starzenia i naprawie jego skutków.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami makijażu korygującego oraz kamuflażu, a także odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami makijażu korygującego oraz kamuflażu, a także odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zadaniami chirurgii plastycznej – w tym estetycznej, podstawowymi technikami chirurgicznymi, głównie w aspekcie rekonstrukcji deformacji pourazowych i ponowotworowych.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu nutrikosmetyki.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących chorób nowotworowych skóry, ich epidemiologii i etiologii, możliwości profilaktyki, rozpoznania oraz metod leczenia.


Celem przedmiotu jest poznanie metod otrzymywania wybranych receptur kosmetycznych oraz zaznajomienie ze składnikami potrzebnymi do ich wytworzenia.

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw endokrynologii, ze szczególnym uwzględnieniem objawów ogólnych i skórnych związanych z zaburzeniami wydzielania gruczołów dokrewnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym kosmetologom, z mechanizmami działania substancji leczniczych stosowanych w kosmetologii, ich działaniami niepożądanymi, zastosowaniem oraz bezpieczeństwem stosowania.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć dotyczących dermokosmetyków wykorzystywanych w zabiegach medycyny estetycznej i kosmetologii.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami analizy instrumentalnej oraz odniesieniem ich zasad do działań kosmetologa. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami oddziaływania bodźców fizykochemicznych na skórę. Przedstawienie obronnych mechanizmów odpowiedzi komórkowej na czynniki fizyczne i chemiczne oddziaływujące na skórę.

Celem przedmiotu jest poznanie przyczyn, mechanizmów i skutków zmian strukturalnych w komórkach i tkankach w przebiegu zmian histopatologicznych. Opanowanie umiejętności dostrzegania powiązań pomiędzy patomorfologią narządów wewnętrznych a zmianami patomorfologicznymi i kondycją skóry.

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Cel przedmiotu: Szkolenie językowe specjalistyczne, opanowanie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym,

w oparciu o kurs English for Beauty Therapists, Career Paths-  Beauty Salon oraz artykuły z prasy fachowej. Cel przedmiotu: Choroby o podłożu alergicznym są zaliczane do grupy chorób cywilizacyjnych. W Polsce co druga osoba zgłasza jakiś rodzaj uczulenia. Dlatego celem nauczania tego przedmiotu jest poznanie mechanizmów prowadzących do rozwoju objawów różnych chorób o podłożu alergicznym. Studenci poznają charakterystykę tych objawów, zasady diagnostyki alergologicznej oraz podstawowe informacje o prowadzeniu terapii przeciwalergicznej. Scharakteryzowane zostaną poszczególne grupy alergenów ze szczególnym zwróceniem uwagi na alergię na kosmetyki. Studenci poznają także podstawowe zasady profilaktyki alergii. 

Tematy wykładów:
1/ Wprowadzenie do alergologii
2/ Patomechanizm reakcji alergicznych
3/ Charakterystyka alergenów
4/ Diagnostyka alergologiczna
5/ Farmakoterapia przeciwalergiczna 
6/ Alergia na kosmetyki
7/ Profilaktyka alergii

Cele przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i miarami statystycznymi, etapami realizacji badań statystycznych, omówienie idei wnioskowania statystycznego i analizy współzależności, umiejętność prezentacji i interpretacji wyników badań ilościowych i jakościowych

 


Celem przedmiotu jest:

·   poznanie zasad zapobiegania i zwalczania zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej,

·   uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania wiedzy w związku z ciągle zmieniającymi się zagrożeniami w tym zakresie, wyciągania wniosków z zagrożeń epidemiologicznych w zakładach opieki zdrowotnej

Celem przedmiotu jest:

- opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad pacjentami z wybranymi schorzeniami wymagającymi leczenia specjalistycznego,

- uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie,

- doskonalenie kształtowania u studentów postaw odpowiedzialności w opiece nad chorym oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami opiekuńczymi nad chorym z cukrzycą.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami nowoczesnych technik diagnostycznych.

Celem przedmiotu jest: 

przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka w zdrowiu  i w chorobie

 kształtowanie podmiotowej relacji studentów z pacjentem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb pacjenta

Celem przedmiotu jest:

Przygotowanie studentów do zarządzania zespołami pielęgniarskimi, podejmowania decyzji kierowniczych i działań z zakresu planowania zatrudnienia, adaptacji pracowników, zapewnienia jakości opieki zdrowotnej na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów między innymi do:

- stosowania wybranych optymalnych metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć.

- oceniania pracy dydaktycznej innych osób z wykorzystaniem różnych metod pracy w dydaktyce w tym z wykorzystaniem metody hospitacji.

- oceniania systemu kształcenia i dokształcania, w szczególności w zawodzie pielęgniarki.

- proponowania wprowadzenia zmian metodycznych i organizacyjnych w procesie kształcenia w zależności od wyników ewaluacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami i modelami pielęgniarstwa oraz przedstawienie ich znaczenia dla rozwoju pielęgniarstwa naukowego i praktyki.