Available courses

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

•    bezpiecznego wykonywania powierzonych zadań

•    oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

•    metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

•    kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

•    postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Cele i założenia przedmiotu:

WIEDZA: zapoznanie studentów ze specyfiką naczelnej administracji publicznej, podstawami jej funkcjonowania źródłami prawa oraz praktycznego funkcjonowania wybranych organów administracji publicznej.

UMIEJĘTNOŚCI: Studenci nabędą umiejętność oceny roli i znaczenia naczelnej administracji

publicznej w państwie polskim;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Studenci nabędą zdolność konceptualizacji w zakresie oceny specyfiki administracji publicznej a także uwarunkowań jej funkcjonowania.


 Odpowiedzialność dyscyplinarną funkcjonariuszy publicznych można egzekwować na gruncie prawa karnego, cywilnego, administracyjnego czy też dyscyplinarnego. Sprawa jest złożona, ponieważ funkcjonariusze publiczni nie pozostają już tylko osobami prywatnymi, lecz stają się osobami publicznymi.  Analiza stanu prawnego oraz balansu pomiędzy bezkarnością, brakiem odpowiedzialności a odpowiedzialnością m.in. społeczną będą tematem wykładów oraz analizy.

Celem wykładu jest również uwypuklenie różnic w odpowiedzialności w takich służbach jak Policja, Straż Graniczna, Wojsko czy Służba Ochrony Państwa.

 

 


Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie form organizacyjnych administracji, które występowały na przestrzeni dziejów w Polsce i w innych krajach. Historia administracji pozwoli uczestnikom zajęć zapoznać się z przeznaczeniem, zadaniami, strukturą organizacyjną i zasadami działania organów administracji centralnej oraz terenowej w poszczególnych etapach kształtowania się cywilizacji, jak również zrozumieć istotę administracji publicznej na poszczególnych etapach rozwoju ludzkości. 

Celem przedmiotu jest przedstawienie oraz analiza funkcji i zakresu odpowiedzialności terenowych organów administracji rządowej w podstawowym podziale na organy administracji ogólnej oraz organy administracji specjalnej.

Student zdobędzie wiedzę o dwóch różnych poziomach władzy w Polsce; lokalnej i centralnej.

Sposób ich działania, współdziałania, podziału obowiązków oraz odpowiedzialności, będzie stanowił trzon wykładów oraz ćwiczeń.


Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej związanej z funkcjonowaniem w dynamicznym otoczeniu współczesnych organizacji oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnej organizacji poprzez stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami, kategoriami i  normami przedmiotu, a także kształtowanie zdolności umiejętnego poszukiwania i aktualizowania informacji oraz korzystania z wiedzy w tym zakresie.20 godz.(10 w/10 ćw.). Rygor E

Efektem uczenia jest uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji i wykorzystania, a także zdobycie kompetencji praktycznych pracy w administracji publicznej. 


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami ustroju politycznego państwa, które stanowią wyrażone w Konstytucji RP podstawowe założenia dotyczące kluczowych kwestii ustrojowych dotyczących jego funkcjonowania. Pozwalają dokonywać ocen odnośnie jego charakteru, mając wpływ na obowiązywanie i stosowanie norm tworzących system prawny w nim obowiązujący. Przyjmują postać zarówno samodzielnych kategorii normatywnych, jak i norm programowych (ogólnych dyrektyw). Dyskusja na temat zasad ustroju politycznego danego państwa odbywa się najczęściej w okresie transformacji ustrojowych.  Rozważa się wówczas kluczowe problemy związane z charakterem państwowości. Formułuje się określone postulaty. Przyjmuje się stosowne założenia, które mają tworzyć fundament ustroju państwa i jego systemu prawnego. Następuje wybór określonej aksjologii, która ma stanowić uzasadnienie rozwiązań konstytucyjnych. Jest to wybór pewnych idei, wartości i koncepcji filozoficznych, którego dokonuje ustrojodawca w Konstytucji, aby zaakcentować jego charakter oraz wskazać cele i główne kierunki jego aktywności. Nie występuje jeden uniwersalny katalog zasad ustroju (zasad konstytucyjnych). Można za to mówić o katalogu zasad na gruncie określonej konstytucji.


Celem przedmiotu jest poznanie, rozumienie podstawowych kategorii procesów ekonomicznych w skali kraju. W tym zakresie celem zajęć jest poznanie ogólnych pojęć, twierdzeń i narzędzi występujących w ekonomii. Nauczenie myślenia w kategoriach ekonomicznych oraz umiejętności konfrontowania posiadanej wiedzy z rzeczywistością i umiejętności formułowania własnych poglądów i ocen w odniesieniu do sytuacji w kraju i własnej, oraz ich zastosowań w interpretacji zjawisk gospodarczych i polityki gospodarczej w kontekście problemów związanych z funkcjonowaniem gospodarki jako całości.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z wybranymi aspektami konfliktu w sytuacjach społecznych i zawodowych oraz pokazanie możliwości jego rozwiązywania w wyniku negocjacji i mediacji. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, jakie pojawić się mogą nie tylko w organizacjach publicznych, lecz także w różnych sytuacjach z życia codziennego. Kształcenie zmierza do wykształcenia umiejętności zauważania sytuacji konfliktowych, odkrycia ich natury oraz wykorzystania znajomości sposobów och rozwiązywania. Po zakończeniu szkolenia student powinien posiadać umiejętność przygotowania, prowadzenia i zakończenia procesu negocjacji.

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów umiejętności dokonywania oceny rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej, w szczególności adekwatności struktury organizacyjnej do zadań realizowanych w danej jednostce. 


Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet. Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi pojęciami, instytucjami i zasadami prawa medycznego oraz fundamentalnymi zagadnieniami bioetyki. Chodzi o unaocznienie interdyscyplinarnego charakteru tej gałęzi prawa, połączone z koniecznością przyjęcia jednolitej wykładni przepisów, mimo iż wywodzą się one z różnych gałęzi. Zajęcia służą ponadto wykształceniu umiejętności identyfikowania i analizowania problemów prawnych powstających na gruncie współczesnej medycyny.

Celem przedmiotu jest przedstawienie roli jednostki w czynnościach podejmowanych w ramach postępowań egzekucyjnych w administracji oraz wpływ zachowania jednostki na procesy prawne, występujących w otoczeniu społecznym faktów, wydarzeń i zjawisk wpływających na konieczność wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych przez administrację publiczną, a także związków czynności egzekucyjnych administracji publicznej z wydarzeniami oraz procesami zachodzącymi w otoczeniu społecznym oraz podstawowego znaczenia postępowań egzekucyjnych dla bieżących zdarzeń ekonomicznych, politycznych i kulturowych w społeczeństwie. Ponadto przedmiot służy przedstawieniu wpływu zjawisk i procesów społecznych na zachowania obywateli skutkujące koniecznością wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych dla ochrony interesów Skarbu Państwa, kluczowych pojęć, konstrukcji i instrumentów związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji oraz podstawowych procesów i zasad stosowania regulacji prawnych w zakresie postępowania egzekucyjnego. Przedmiot służy także przedstawieniu zasad funkcjonowania i struktury organizacyjnej organów egzekucyjnych w Polsce oraz instrumentów i sposobów pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Student nabywa umiejętność korzystania z aktów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy i rozporządzenia) związanych z egzekucją administracyjną, identyfikowania podstawowych problemów w ramach funkcjonowania administracyjnego postępowania egzekucyjnego w Polsce, także rozpoznania i oceniania ryzyk wynikających z podejmowanych działań lub zaniechań organów egzekucyjnych w ramach postępowania egzekucyjnego

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego - część ogólna. 

Zajęcia będą się koncentrowały na takich zagadnieniach jak: źródła prawa administracyjnego, zasady prawa administracyjnego oraz działania administracji publicznej, prawne formy działania administracji publicznej, miejsce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w strukturze administracji publicznej, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie, centralna administracja rządowa, terenowa administracja rządowa, samorząd terytorialny, nadzór i kontrola administracji publicznej, jakość administracji publicznej i informacja w administracji publicznej.

Przedstawienie studentom całokształtu norm prawnych zawartych w Ustawie zasadniczej dotyczących ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego państwa. Podczas zajęć studenci będą mieli sposobność zapoznać się z aparatem pojęciowym oraz instytucjami zawartymi w prawie konstytucyjnym oraz treści samej Ustawy zasadniczej. Zdobyta wiedza nie tylko pozwoli na dalsze studiowanie przedmiotów prawnych w pełnym zrozumieniu roli i obowiązków konstytucyjnych, ale również umożliwi rozumienie oraz korzystanie z wszystkich przysługujących praw obywatelskich.


Cele przedmiotu: Wykład obejmuje prezentację stanu prawnego, form organizacyjnych oraz funkcjonowania zawodów zaufania publicznego działających w oparciu o przepis art. 17 ust 1 Konstytucji RP. W sposób szczególny prezentowane są zasady wspólne dotyczące wszystkich korporacji, a także korporacje w zawodach prawniczych, medycznych i finansowych

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z prawa karnego i prawa wykroczeń.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim znał:

- podstawowe pojęcia oraz źródła prawa karnego i prawa wykroczeń,

- zasady odpowiedzialności za czyny zabronione,

- zasady wymiaru kary i innych środków penalnych oraz

- przepisy dotyczące prawnokarnej ochrony instytucji publicznych.Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest dokonanie charakterystyki umów cywilnoprawnych, które występują w obrocie prawnym, zasad ich sporządzania i reprezentacji w administracji publicznej. Określenie trybu dochodzenia roszczeń umownych przez administrację publiczną oraz inne strony takich umów.

Cele przedmiotu:

Zasady ustroju politycznego państwa stanowią wyrażone w Konstytucji RP podstawowe założenia dotyczące kluczowych kwestii ustrojowych dotyczących jego funkcjonowania. Pozwalają dokonywać ocen odnośnie jego charakteru, mając wpływ na obowiązywanie i stosowanie norm tworzących system prawny w nim obowiązujący. Przyjmują postać zarówno samodzielnych kategorii normatywnych, jak i norm programowych (ogólnych dyrektyw). Dyskusja na temat zasad ustroju politycznego danego państwa odbywa się najczęściej w okresie transformacji ustrojowych.  Rozważa się wówczas kluczowe problemy związane z charakterem państwowości. Formułuje się określone postulaty. Przyjmuje się stosowne założenia, które mają tworzyć fundament ustroju państwa i jego systemu prawnego. Następuje wybór określonej aksjologii, która ma stanowić uzasadnienie rozwiązań konstytucyjnych. Jest to wybór pewnych idei, wartości i koncepcji filozoficznych, którego dokonuje ustrojodawca w Konstytucji, aby zaakcentować jego charakter oraz wskazać cele i główne kierunki jego aktywności. Nie występuje jeden uniwersalny katalog zasad ustroju (zasad konstytucyjnych). Można za to mówić o katalogu zasad na gruncie określonej konstytucji.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych struktur i organizacji oraz zasad funkcjonowania aparatu pomocniczego administracji publicznej; poznanie i analizowanie form i procedur działania administracji publicznej. Wykłady z tej tematyki mają służyć określeniu statusu urzędników rządowych i samorządowych w administracji publicznej.

Celem przedmiotu jest analiza  form i procedur działania jednostek samorządu terytorialnego, a także  określenie  statusu urzędników samorządowych w administracji publicznej. W ramach przedmiotu zostanie przedstawiona rola kontroli i nadzoru nad samorządem terytorialnym w Polsce .Samorząd terytorialny w Polsce ma długą tradycję. Został utworzony po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i do wybuchu II wojny światowej (po zreorganizowaniu w 1933 r.) istniał na szczeblu gminy. Zlikwidowany w 1950 r. został po długiej przerwie przywrócony 8 marca 1990 r. ustawą o samorządzie terytorialnym (obecnie: o samorządzie gminnym). Drugą ustawą stanowiącą jego podstawę prawną jest ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (na gminy, powiaty i województwa). Dnia 1 stycznia 1999 r. nastąpiło rozszerzenie samorządu terytorialnego na nowo utworzone jednostki podziału terytorialnego - powiaty i województwa. Przedmiot dotyczy podstawowych struktur i organizacji oraz zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce . 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami Organizacji ochrony środowiska (OOŚ). A także kształtowanie zdolności umiejętnego poszukiwani informacji i korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST). 20 godz. Rygor – ZO


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami prawa podatkowego i celnego (PPiC). A także kształtowanie zdolności umiejętnego poszukiwani informacji i korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST). 


Cele przedmiotu: Przedmiotem „Postępowania egzekucyjnego w administracji” będą następujące zagadnienia: zakres przedmiotowy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427), zasady ogólne postępowania, organy egzekucyjne, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wyłączenia spod egzekucji administracyjnej i skarga na czynności egzekucyjne, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, egzekucja należności pieniężnych, zbieg egzekucji, egzekucja z wynagrodzenia o pracę, egzekucja z rachunku bankowego oraz ze świadczeń z zaopatrzenia rentowego i emerytalnego, egzekucja z nieruchomości, egzekucja z ruchomości oraz zasady podziału kwoty uzyskanej z egzekucji.


Cele przedmiotu:

"Prawo pracy i prawo urzędnicze są pojęciami nieostrymi. Obejmują one cały niemal obszar regulacji prawnych zatrudnienia, stąd przedmiot ten może być określony jako Podstawowe regulacje zatrudnienia w Polsce (lub Podstawy prawne zatrudnienia w Polsce). Za takim ujęciem przemawia coraz większa liczebność i rozczłonkowanie przepisów prawnych dotyczących zatrudnienia, a jednocześnie znaczne ich powiązanie wzajemne. Warto zauważyć, że pojęcia praca, urzędnik i zatrudnienie (oraz związane z nimi kategorie) są niejednoznaczne i nieostre. Akty prawne nie przynoszą tu zwykle potrzebnych definicji. Za zatrudnienie (w innych językach nazywane zajęciem, aktywnością) możemy uznać każdą działalność gospodarczo-zawodową. Istnieją różnorodne formy zatrudnienia, a niemal wszystkie ujęte są w określone ramy prawne. Odnosi się to również do działalności woluntarystycznej, w tym aktywności organizacji pozarządowych. Niezbyt precyzyjne są także pojęcia urzędnik (można mówić o wielu ich kategoriach) oraz funkcjonariusz publiczny, którym przysługują zwykle określone (w Polsce zdecydowanie zbyt szerokie) przywileje i immunitety". Źródło: J. Sozański,

PRAWO PRACY i URZĘDNICZE (ZAGADNIENIA PODSTAWOWE).

 


Celem przedmiotu jest prezentacja celów, funkcji i reguł nadzoru i kontroli administracji publicznej oraz zapoznanie studentów z systemem kontroli administracji publicznej, jego podmiotami i narzędziami.

Celem przedmiotu jest omówienie trybu i zasad: gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego; podziału nieruchomości; scalania i podziału nieruchomości; pierwokupu nieruchomości; wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości; udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej; wyceny nieruchomości; działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Celem przedmiotu jest wskazanie mechanizmów sądowoadministracyjnej kontroli, zarówno na etapie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, jak też przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Określenie warunków formalno-prawnych sporządzenia skargi kasacyjnej oraz trybu i zasad postępowania przed NSA

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi przedmiotowymi regulacjami, kategoriami i  normami w administracji publicznej (wg obowiązujących aktów prawnych), a także ich funkcjonowaniem i egzekwowaniem, zgodnie z kierunkiem (administracja) i profilem (praktyczny) studiów.


Cel przedmiotu

Dokonanie analizy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w tym postępowania sądowego w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). 

Celem przedmiotu jest również charakterystyka postępowania w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami; postępowania w sprawach wydawania zaświadczeń; nakładania lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych lub udzielanie ulg w ich wykonaniu; trybu europejskiej współpracy administracyjnej.

Cel przedmiotu

Określenie zasad podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym praw i obowiązków przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Kierując się konstytucyjną zasadą wolności działalności gospodarczej, a także innymi zasadami konstytucyjnymi mającymi znaczenie dla przedsiębiorców i wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, w tym zasadami praworządności, pewności prawa, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju, uznając, że ochrona i wspieranie wolności działalności gospodarczej przyczyniają się do rozwoju gospodarki oraz do wzrostu dobrobytu społecznego, dążąc do zagwarantowania praw przedsiębiorców oraz uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłego rozwoju działalności gospodarczej w warunkach wolnej konkurencji, ustawodawca podjął się określić zasady działalności gospodarczej w ramach publicznego prawa gospodarczego.

Celem przedmiotu jest poznanie zagadnień z zakresu prawa pracy dotyczących wynagrodzenia za pracę (pojęcie wynagrodzenia, składniki wynagrodzenia, regulamin wynagradzania, ochrona wynagrodzenia), podstawowych obowiązków pracownika i  pracodawcy oraz odpowiedzialności materialnej pracowników.


Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień dotyczących działalności pożytku publicznego oraz  wolontariatu oraz zagadnień z zakresu ewidencji ludności.


Celem przedmiotu jest: w systemie demokratycznym uprawnienie do rozpowszechniania informacji o działalności organów władzy publicznej należy do podstawowych praw politycznych, które w pewnym zakresie przesądzają o jakości demokracji. Prawo do informacji, jak również zasada jawności życia publicznego związane są z obowiązkiem szeroko rozumianych organów władzy publicznej
do działania w warunkach transparentności. Celem jawności informacji jest, aby ich przetwarzanie przez sektor publiczny było przydatne oraz wykorzystywane przez całe społeczeństwo. Administrowanie informacją nie posiada charakteru dowolnego, ale zobowiązuje podmioty władzy publicznej do działania w oparciu o przepisy prawa, w tym w zakresie przetwarzania informacji. Celem przedmiotu jest określenie istotnych kwestii funkcjonowania administracji publicznej , która realizuje swoje funkcje na drodze m.in. wykorzystywania nowych technologii.

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami Administracji Świadczącej. A także kształtowanie zdolności umiejętnego poszukiwani informacji i korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST). 


Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, normami i problemami prawa międzynarodowego publicznego (PMPu). A także kształtowanie zdolności i umiejętnego poszukiwani informacji oraz korzystania z wiedzy w tym zakresie.

Efekty uczenia:

 Uzyskanie wiedzy przedmiotowej oraz umiejętności jej aktualizacji. Zdobycie kompetencji praktycznych, w tym pracy indywidualnej oraz w zespołach struktur administracji publicznej (rządowej i JST), a także organizacji międzynarodowych. Celem przedmiotu jest:

Przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat żywienia wspomagającego płodność. Zapoznanie studenta z różnymi patologiami okresu ciąży oraz metodami radzenia sobie z nimi, w tym odpowiednimi modyfikacjami diety. Zgłębianie wiedzy dotyczącej prawidłowego postępowania żywieniowego w okresie połogu i laktacji.  Zgłębianie wiedzy na temat programowania żywieniowego, żywienia niemowląt przedwcześnie urodzonych i z małą urodzeniową masą ciała. Zgłębianie wiedzy na temat preparatów do żywienia niemowląt zdrowych i chorych oraz żywienia dzieci w okresie poniemowlęcym.

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu podstawowych szlaków przemiany materii w organizmie człowieka w warunkach prawidłowych oraz patologicznych. Celem nauczania jest stworzenie podstaw teoretycznych do nabywania w toku dalszej nauki umiejętności niezbędnych w przyszłym życiu zawodowym, tak by mógł być świadomym partnerem i doradcą w zakresie planowania racjonalnego żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym oraz mógł aktywnie uczestniczyć w profilaktyce i propagowaniu zachowań prozdrowotnych.

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu żywienia dzieci i młodzieży w zdrowiu i różnych stanach chorobowych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi surowców, prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania żywności

Cele przedmiotu:

Przygotowanie studentów do udzielenia pierwszej pomocy medycznej. Przygotowanie studentów do reagowania oraz skutecznego działania w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej.

Celem przedmiotu immunologii jest zapoznanie studentów z budową i funkcją układu odpornościowego, mechanizmami odpowiedzi immunologicznej oraz zastosowaniem odkryć immunologii w diagnostyce i terapii.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą składników pokarmowych w organizmie, ich wykorzystaniem z pożywienia, rolą żywienia w zachowaniu zdrowia, w tym w profilaktyce chorób dietozależnych, normami i zaleceniami żywieniowymi wartością odżywczą produktów i potraw oraz nabycie umiejętności wdrażania zasad racjonalnego żywienia do praktyki.

Celem  przedmiotu  jest  uzyskanie  przez  studentów  wiedzy i  umiejętności  w  zakresie posługiwania  się  argumentacją  etyczną  w  rozwiązywaniu  dylematów  moralnych towarzyszących  pracy dietetyka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet. Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.

Cel przedmiotu: student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego i rozrodczego, nerwowego i hormonalnego. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi składnikami żywnościowymi, ich budową, występowaniem i zawartością w produktach żywnościowych. 

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi zagadnieniami z zakresu parazytologii. Zaznajomienie z epidemiologią chorób pasożytniczych z uwzględnieniem uwarunkowań geograficznych; zapoznanie z morfologią, ekologią i biologią endo- i ektopasożytów; przekazanie podstawowej wiedzy o systematyce, cyklach życiowych, patologii i zwalczaniu reprezentatywnych przedstawicieli parazytofauny. Przedmiot ukazuje studentowi możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z ochrony własności intelektualnej, w zakresie przydatnym przede wszystkim przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w obszarze szeroko pojętej kosmetologii.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym oraz wiedział, jakie są prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.


Celem przedmiotu jest nauka podstaw anatomii prawidłowej człowieka. Zapoznanie studentów z budową podstawowych narządów i układów, ich topografią i funkcją.


Cele przedmiotu:

Towaroznawstwo żywności to dział towaroznawstwa zajmujący się całokształtem wiedzy dotyczącej żywnościowych (ich składzie chemicznym, budowie fizycznej, procesach pozyskiwania i przetwarzania, zmianach w czasie przechowywania, wpływie na organizm ludzki, czynnikach wpływających na ich jakość, a także badaniem i oceną ich jakości itp.). Towaroznawstwo spożywcze zajmuje się również charakterystyką, klasyfikacją i przydatnością technologiczną różnych grup żywności oraz oceną jakości i jej zapewnianiem na podstawie obowiązujących uregulowań prawnych. Celem przedmiotu jest omówienie psychologicznej problematyki cielesności człowieka w różnych ujęciach  teoretycznych, ze szczególną koncentracją na mechanizmach zdrowia i zaburzeń. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodami terapeutycznej i profilaktycznej pracy z ciałem w wybranych kierunkach psychoterapii.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami farmakologii, mechanizmami działania poszczególnych grup farmakologicznych leków oraz ich interakcjami w zakresie niezbędnym przyszłym dietetykom.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą w zakresie toksykologii, zagrożeń z nią związanych oraz kwestiami bezpieczeństwa żywności.

Cele przedmiotu:

Omówienie psychologicznej problematyki cielesności człowieka w różnych ujęciach  teoretycznych, ze szczególną koncentracją na mechanizmach zdrowia i zaburzeń. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodami terapeutycznej i profilaktycznej pracy z ciałem w wybranych kierunkach psychoterapii.

Celem przedmiotu jest przedstawienie nauki żywienia do codzienności Klinicznej w istotny sposób oraz podejście do nauk żywieniowych wynikających z informacji, jakie dostarcza epidemiologia schorzeń dieto-zależnych i prowadzi do szybkich zmian w codziennej praktyce dietetyka klinicznego.     


Cele przedmiotu: Zaznajomienie studentów z zagadnieniami fizjologii oddechowego, układu wydalniczego oraz wewnątrzwydzielniczego. Zaznajomienie w szerszym zakresie z fizjologią układu pokarmowego i podstawową przemianą materii w stanie zdrowia organizmu. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzi immunologicznej oraz zaburzeniami układu odpornościowego organizmu


Cele (założenia przedmiotu)

Nabycie i wykorzystanie w praktyce wiedzy na temat zdrowia i choroby, wpływu chorób na stan odżywienia i wpływu niedożywienia na przebieg chorób oraz wiedzy dotyczącej epidemiologii, diagnostyki różnicowej podstawowych objawów i leczenia wybranych jednostek chorobowych.Celem przedmiotu jest omówienie chorób i zaburzeń endokrynologicznych, które są przyczyną nieprawidłowego odżywiania (m.in. pierwotne endokrynologiczne przyczyny otyłości); oraz omówienie chorób, zaburzeń endokrynologicznych i autoimmunologicznych będących skutkiem nieprawidłowego odżywiania (m.in. cukrzyca typu 2, choroba Hashimoto, insulinooporność, leptynooporność)

Cele (założenia przedmiotu)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami mikrobiologii ogólnej i spożywczej. Zadania: poznanie świata mikroorganizmów, zrozumienie roli mikroorganizmów w produkcji żywności, uświadomienie wagi czystości mikrobiologicznej oraz stopnia zakonserwowania produktu spożywczego.

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadu zdrowotno-żywieniowego, obsługi analizatora składu ciała, wykonywania pomiarów antropometrycznych, obsługi kalkulatorów dietetycznych. Planowanie diet dla wybranych przypadków klinicznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą składników pokarmowych w organizmie, ich wykorzystaniem z pożywienia, rolą żywienia w zachowaniu zdrowia, w tym w profilaktyce chorób dietozależnych, normami i zaleceniami żywieniowymi wartością odżywczą produktów i potraw oraz nabycie umiejętności wdrażania zasad racjonalnego żywienia do praktyki.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem filozoficznego rozumienia medycyny, wzajemnej relacji pomiędzy rozwojem kulturowym a moralnymi wyborami człowieka, wpływem kultury na rozwój medycyny oraz historią filozoficznej refleksji nad medycyną i rolą medyka w społeczeństwie.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych zaburzeń psychicznych wieku dziecięcego i dorosłości. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi, dotyczącymi surowców, prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle spożywczym oraz metodami utrwalania i przetwarzania żywności.

Celem kształcenia jest:

przekazanie studentom wiedzy na temat zapotrzebowania na składniki pokarmowe kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.


Celem przedmiotu jest:

przygotowanie studentów do prowadzenia poradnictwa dietetycznego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie prawnych  problemów ekonomiki zdrowia oraz regulacji stosowanych w różnych systemach opieki zdrowotnej.

Podczas zajęć zwraca się szczególną uwagę na rozwiązania regulacyjne w sektorze zdrowia będące następstwem takich cech produkcji, wymiany i konsumpcji usług medycznych, jak asymetria informacji, niepewność, złożoność usług medycznych. Omawiane są różne techniki finansowania usług oraz ich wpływ na koszty i jakość opieki zdrowotnej.


Celem przedmiotu jest:

zapoznanie się studenta z zasadami organizacji żywienia zbiorowego i żywienia w szpitalach. 

Celem przedmiotu jest:

omówienie psychologicznej problematyki cielesności człowieka w różnych ujęciach  teoretycznych, ze szczególną koncentracją na mechanizmach zdrowia i zaburzeń. Zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodami terapeutycznej i profilaktycznej pracy z ciałem w wybranych kierunkach psychoterapii.

Celem przedmiotu jest nauka pracy w kalkulatorze dietetycznym. Na zajęciach zostaną poruszone podstawowe choroby dietozależne, w odniesieniu do których będą układane jadłospisy.

Celem przedmiotu jest poruszenie tematów podstawowych składników diety, oceny jakości diety, niedoborów i nadmiarów składników pokarmowych w diecie. 

Celem przedmiotu jest:
Zapoznanie studentów z problematyką jakości żywności i metod stosowanych w jej ocenie.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z mechanizmami powstawania zaburzeń chorobowych w organizmie; student umie omówić patofizjologię poszczególnych układów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najczęściej występującymi współcześnie chorobami dietozależnymi, ich epidemiologią i profilaktyką. Zapoznanie z wybranymi dietami leczniczymi i zasadami żywienia w chorobach cywilizacyjnych. Kształtowanie świadomości żywieniowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat edukacji żywieniowej, jej miejsca w edukacji zdrowotnej oraz roli dietetyka w ochronie zdrowia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami diagnostyki laboratoryjnej w tym rolą badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób metabolicznych, chorób układu pokarmowego, moczowego, chorób naczyniowo-sercowych, niedokrwistości, chorób endokrynologicznych oraz w zaburzeniach odżywiania.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe elementy wiedzy socjologicznej dotyczące istoty, zjawisk, procesów i struktur społecznych odnoszących się do kwestii medycznych, organizacji leczenia i relacji lekarz-pacjent. Zapoznanie z zasadniczymi pojęciami, koncepcjami i teoriami dyscypliny w celu ukształtowania umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk społecznych w różnych ich przejawach i dziedzinach życia zbiorowego.


Cele przedmiotu:

Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z priorytetów polityki żywieniowej i zajmuje centralne miejsce w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Organizacja Narodów Zjednoczonych już w początkach swojego istnienia powołała Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), której jednym z zadań jest wspieranie w skali globalnej działań poprawiających stan bezpieczeństwa żywnościowego. Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wśród wielu realizowanych programów poprawy stanu zdrowia publicznego aktywnie wspiera podnoszenie stanu bezpieczeństwa żywności. Dwa rodzaje czynników decyduje o zdrowotnych walorach żywności, tj. rodzaj i ilość spożywanych produktów jako czynnik najważniejszy oraz jakość żywności, a zwłaszcza stopień jej skażenia chemicznego. Rodzaj i ilość spożywanych produktów jest główną bądź jedną z głównych przyczyn, bezpośrednich lub pośrednich, olbrzymiej większości zachorowań i zgonów.


Celem przedmiotu jest zapoznanie z etiologią, patogenezą i diagnozowaniem różnych jednostek chorobowych, uczestnictwo w procesie wykonywania badań laboratoryjnych, prezentacja pracy analizatorów hematologicznych, koagulologicznych, biochemicznych, immunoserologicznych  oraz zapoznanie się z interpretacją wyników badań laboratoryjnych.


Celem przedmiotu jest:

przekazanie wiedzy dotyczącej żywienia kobiet karmiących oraz niemowlęcia o różnym stopniu dojrzałości i podstawowymi zespołami chorobowymi dla tego okresu życia.

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studenta z organizacją poradnictwa żywieniowego. Edukacja żywieniowa obejmuje zagadnienia: zadania dietetyka w ochronie zdrowia, poradnictwo indywidualne i grupowe, pokazy żywieniowe, czynniki ekonomiczne w planowaniu prawidłowego żywienia, zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania, profilaktyka chorób cywilizacyjnych na tle wadliwego żywienia, wpływ środków masowego przekazu na żywienie człowieka.

Celem przedmiot jest:

przekazanie wiedzy i umiejętności studentom w zakresie  prawidłowym i właściwym planowaniu leczenia żywieniowego u różnych grup i typów pacjentów, takie jak: - rola składników odżywczych,
- bezpieczeństwo żywności i żywienia, - zalecenia żywieniowe, - zasady żywienia w wielu chorobach, m.in. dyslipidemii, chorobach nerek, cukrzycy, niewydolności serca, alergii i nietolerancjach pokarmowych, wybranych chorobach przewodu pokarmowego oraz w chorobach nowotworowych,
- problemy żywienia dojelitowego i pozajelitowego, także w warunkach domowych.

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi psychologicznych aspektów zdrowia i choroby oraz psychologiczne podstawy występowania zaburzeń odżywiania. Poznają różne teorie kultur i cywilizacji oraz wpływ historycznych i współczesnych kultur oraz subkultur na zachowania żywieniowe.


Celem przedmiotu jest:

 zapoznanie studenta z asortymentem, wartością energetyczną i odżywczą oraz przeznaczeniem różnych grup środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Uzyskana wiedza umożliwi studentowi wykorzystanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (w tym diet przemysłowych) w planowaniu żywienia osób chorych, osób w określonych stanach fizjologicznych oraz niemowląt i małych dzieci.


Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sytuacjach zawodowych (w komunikacji z pacjentem, jego rodziną i personelem medycznym), rozumienia literatury fachowej i wypowiadania się na tematy z nią związane.

Celem przedmiotu jest:

nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu żywienia kobiet ciężarnych i niemowląt. Nabycie pogłębionych umiejętności prowadzenia żywienia i dietoterapii oraz planowania i prowadzenia edukację żywieniowej ciężarnej, kobiety, kobiety w połogu, karmiącej  i niemowląt.

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych zmian funkcjonalnych ustroju w chorobie, mechanizmów rozwoju procesów chorobowych oraz ich następstw ogólnoustrojowych.

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom wiedzy na temat zagrożeń występujących w żywności, charakterystyka systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności funkcjonujących w przemyśle, praktyczna weryfikacja wybranych czynników inaktywacji mikrobiologicznej, omówienie warunków techniczno-higienicznych produkcji żywności i zakładów zbiorowego żywienia.

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy studentom na temat systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ze szczególnym uwzględnieniem obligatoryjnego systemu HACCP. Zapoznanie z zasadami bezpiecznej produkcji i dystrybucji żywności na bazie systemu HACCP. Uświadomienie znaczenia bezpieczeństwa żywności jako jednego z aspektów jakości żywności. Zapoznanie się normami systemów zarządzania jakością np. ISO 9000. Polityka jakości zgodna z normami ISO serii 9000. Przekazanie wiedzy na temat monitorowania jakości żywności na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego przy wykorzystaniu chemicznych i instrumentalnych metod analitycznych oraz uwarunkowań prawnych. Nabycie umiejętności identyfikowania zanieczyszczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności, a także charakteryzowania i oceny elementów środowiska produkcji. Uwarunkowania ekonomiczne i zdrowotne produkcji żywności. Skutki ekonomiczne  fałszowania żywności. 

Celem przedmiotu jest umiejętność klasyfikacji diet oraz dobierania diet do poszczególnych chorób klinicznych, umiejętność zaplanowania diety w poszczególnych jednostkach chorobowych u dzieci i osób dorosłych.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom zasobu wiedzy z fizjologii i patologii układu pokarmowego oraz powiązań z układem immunologicznym.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu fizjologii przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki oraz mechanizmów regulacji odżywiania człowieka.

Celem przedmiotu jest przypomnienie metodologii prowadzenia badań z dziedziny dietetyki oraz statystycznego opracowywania wyników pomiarów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z organizacją poradnictwa żywieniowego. Edukacja żywieniowa obejmuje zagadnienia: zadania dietetyka w ochronie zdrowia, poradnictwo indywidualne i grupowe, pokazy żywieniowe, czynniki ekonomiczne w planowaniu prawidłowego żywienia, zagrożenia zdrowotne wynikające z niewłaściwego odżywiania, profilaktyka chorób cywilizacyjnych na tle wadliwego żywienia, wpływ środków masowego przekazu na żywienie człowieka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym dietetykom, z  mechanizmami leżącymi u podstaw interakcji lek-żywność oraz ich wpływem na poszczególne etapy LADME i wynikającymi z tych modyfikacji konsekwencjami dla skuteczności i bezpieczeństwa wybranej farmakoterapii, jak również stanu ogólnego ludzkiego organizmu.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami działania w zakresie komunikacji społecznej.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem niepełnosprawnym i jego rodziną, w warunkach poza szpitalnych, w ramach propagowania aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych; 

zaznajomienie studentów z ofertą sportu i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Po zakończeniu zajęć student zna:

- prawa osób niepełnosprawnych

- międzynarodowe organizacje sportu osób niepełnosprawnych 

- klasyfikację osób niepełnosprawnych ICF 

- metody i zadania adaptowanej aktywności fizycznej;

- potrzeby (społeczne, psychologiczne, fizyczne) osób z niepełnosprawnością.

Celem przedmiotu jest:

przekazanie wiedzy i umiejętności utrzymania zdrowia dzięki odpowiednio ukierunkowanej aktywności fizycznej. Wskazanie zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi hipoterapii oraz ze specyfiką pracy związaną z terapią.

Celem przedmiotu jest:

Omówienie biochemicznych i fizjologicznych przemiany energetyczne w trakcie wysiłku oraz zapotrzebowanie na makroskładniki przed, po i w trakcie wysiłku - w oparciu o w/w przemiany zalecenia dotyczące suplementacji diety i mechanizm działania suplementów. Klasyfikacja suplementów diety, rodzaje suplementów diety oferowane na rynku. Zagrożenie wynikające ze stosowania niektórych suplementów diety.

Celem przedmiotu jest:

- poznanie teoretycznych koncepcji motoryczności człowieka,

- poznanie teorii i modeli kontroli motorycznej człowieka,

- zapoznanie z testami motorycznymi.

Celem przedmiotu jest szkolenie językowe dla studentów fizjoterapii. Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka ogólnego i branżowego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminologią filozoficzną, podstawowymi dyscyplinami filozoficznymi oraz umiejętnością stosowania argumentacji filozoficznej w dyskursie publicznym i praktyce zawodowej.

Celem przedmiotu jest omówienie zarysu historii i rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii na przestrzeni dziejów.

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, problemami i przedmiotem badań pedagogiki, jako teorii kształcenia i wychowania. Przybliżenie zagadnień: wychowanie a rozwój, szkoła jako instytucja wychowawcza, komunikacja, poznawanie oraz profilaktyka w szkole.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z istotą struktury organizacyjnej rehabilitacji leczniczej. Przedstawione zostaną rodzaje działalności leczniczej, akty prawne w oparciu, o które dokonywane są wpisy do rejestru, zmiany wpisów i wykreślenia z rejestru, 3- stopniowy podział struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oraz wyjaśnione zostaną niezbędne pojęcia dotyczące zakresu przedmiotu.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka w zdrowiu  i w chorobie

kształtowanie podmiotowej relacji studentów z pacjentem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb pacjenta

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć i procesów biofizycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi procesami biochemicznymi w organizmie ludzkim oraz zaburzeniami metabolizmu w chorobach metabolicznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z ogólna wiedzą z obszaru fizjoterapii.

Celem przedmiotu jest osiągnięcie podstawowej wiedzy w zakresie anatomii prawidłowej człowieka.

Celem przedmiotu jest:  poznanie przez studenta wiadomości w zakresie zasad kierujących funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia oraz ekonomii w ochronie zdrowia, a także zasad tworzenia analiz finansowych dla jednostek oferujących usługi fizjoterapeutyczne.

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta wiadomości w zakresie zasad kierujących funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia oraz ekonomii w ochronie zdrowia, a także zasad tworzenia analiz finansowych dla jednostek oferujących usługi fizjoterapeutyczne oraz stworzenie przez studentów (w grupach) analiz finansowych dla ww. jednostek

Celem przedmiotu jest:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu demografii i epidemiologii. Przekazie wiedzy z zakresu demografii i epidemiologii, zapoznanej z rolą, celem i zadaniami epidemiologii, ze złożonością wieloczynnikowej etiologii choroby, problemami prawdopodobieństwa i zmienności mierzonych cech zdrowotnych i środowiskowych. Zapoznanie  z rolą, celem i zadaniami demografii, charakterystyką metod i zasad analizy demograficznej.

Studenci będą nabierali umiejętności analizowania i interpretacji danych oraz podstawowych współczynników demograficznych. Studenci będą zdobywać doświadczenie w zakresie identyfikacji zagrożeń środowiskowych oraz interpretacji cech epidemiologicznych chorób cywilizacyjnych.

Celem przedmiotu jest:

prezentacja definicji zdrowia i jego uwarunkowań. Przedstawienie tła historycznego koncepcji zdrowia i zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowości i wielodyscyplinarności. Omówienie głównych metod analizy stanu zdrowia populacji i głównych problemów zdrowotnych w Polsce na tle krajów europejskich. Prezentacja głównych modeli organizacyjnych zapewnienia zdrowotności publicznej – programy strategiczne i model organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Wskazanie znaczenia badań przesiewowych w zapobieganiu negatywnym skutkom chorób.


Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z podstawowymi stanami zagrożenia życia.

Przygotowanie Studenta do szybkiego rozpoznania stanów zagrożenia i wdrożenia zabiegów przedmedycznych w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych, ze szczególnym uwzględnieniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej. Wiodącym tematem kursu są podstawy dziedziczenia mendlowskiego, niemendlowskiego, dziedziczenia związanego z płcią oraz dziedziczenia jedno i wielogenowego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najnowszej wiedzy w zakresie biologii komórki, histologii, embriologii, biologii rozwoju człowieka, z uwzględnieniem molekularnych podstaw życia.

Celem przedmiotu jest:

1.    Zapoznanie studentów z podstawami życia społecznego i podstawowymi procesami społecznymi.

2.    Uświadomienie, że wiedza socjologiczna jest koniecznym warunkiem radzenia sobie z problemami jakie stwarza życie

w zbiorowości.

3.    Opanowanie podstaw wiedzy z zakresu: socjologii ogólnej, socjologii medycyny, socjologicznych aspektów zdrowia i choroby.

4.    Przedstawienie problemu wielokulturowości, kształtowanie wrażliwości kulturowej.

5.    Kształtowanie umiejętności oceniania i interpretacji patologii społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

6.    Zapoznanie z przemianami zachodzącymi w rodzinie ( choroba, starość, niepełnosprawność, bieda, przemoc, uzależnienia ).

7.    Kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb społecznych i udzielania wsparcia. 

8.    Rozpoznawania nierówności społecznych.

9.    Promowanie zdrowego stylu życia.


Celem przedmiotu jest:

- zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym w onkologii i medycynie paliatywnej.

- programowanie fizjoterapii w pracy z pacjentami onkologicznymi

Celem przedmiotu jest ukazanie funkcji muzyki i technik plastycznych w procesie terapeutycznych.

Cele przedmiotu: Podstawowe prawa dot. obwodów elektrycznych i elektronicznych w stanie ustalonym i nieustalonym. Podstawowe elementy elektroniczne. Podstawowe konfiguracje pracy. Transmisja sygnałów-światłowody.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych praw fizyki i ich zastosowań w technice i w życiu codziennym.

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu najnowszych zagadnień związanych z otwartymi systemami operacyjnymi (Linux).

Wykład ma charakter poglądowy z prowadzeniem w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o ćwiczenia.

Celem głównym wykładu jest nabycie wiedzy o programowaniu, o językach programowania i kompilatorach oraz o metodach do napisania programów.


Cel przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami bezpieczeństwa i ergonomii pracy w odniesieniu do pracy informatyka oraz szeroko rozumianej pracy biurowej wspomaganej komputerowo.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami matematyki dyskretnej: podstawami logiki matematycznej, teorii mnogości, kombinatoryki, relacjami, funkcjami, rekurencjami.

Wykształcenie umiejętności rozwiązywania zadań z matematyki dyskretnej oraz umiejętności posługiwania się literaturą naukową w zakresie matematyki dyskretnej.


Celem przedmiotu jest nauczyć studentów funkcji jednej zmiennej, ciągów, pochodnych funkcji i całek.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie przydatnym przy pisaniu pracy dyplomowej oraz wykonywaniu zawodu informatyka.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym oraz wiedział, jakie są prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu najnowszych zagadnień związanych ze skryptowymi językami WWW i ich realnym wykorzystaniem.

Wykład ma charakter poglądowy z prowadzeniem w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o ćwiczenia.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu podstaw programowania w języku JAVA. Przekazywana wiedza dotyczy zasad tworzenia programów oraz podstawowych konstrukcji składniowych.

W ramach ćwiczeń implementowane są przykładowe programy demonstrujące działanie konstrukcji składniowych w języku JAVA.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu tworzenia, edycji i obróbki obrazów statycznych zarówno wektorowych jak i bitmapowych oraz ich wykorzystaniu na potrzeby publikacji multimedialnych.


Cel przedmiotu: Przedstawienie ewolucji, struktury systemów informatycznych oraz funkcjonalności ich modułów.

Cel przedmiotu: Przegląd podstawowych pojęć i problemów rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej wraz z przykładami ich zastosowań oraz rozwiązań za pomocą komputerów.

Cel przedmiotu: Opanowanie teoretycznych i praktycznych podstawy z zakresu automatyki i robotyki.

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w problematykę bezpieczeństwa systemów komputerowych. Przedmiot ma za zadanie zapoznanie z klasycznymi technikami bezpieczeństwa w systemach komputerowych. W założeniu ma również usystematyzowanie wiedzy w zakresie najnowszych ataków na systemy komputerowe.

Cele przedmiotu:

 • Projektowanie internetowej bazy danych
 • Tworzenie internetowej bazy danych
 • Praca z bazą danych MySQL
 • Łączenie się z bazą MySQL
 • Administrowanie MySQL
 • Projekty

Celem przedmiotu jest przedstawienie logicznych podstaw techniki cyfrowej i urządzeń służących do przetwarzania i przechowywania informacji. Na zajęciach omawiane są najważniejsze podzespoły komputera, urządzeń peryferyjnych i zagadnienia dotyczące komunikacji między tymi elementami.

Celem głównym wykładu jest nabycie wiedzy o koncepcje i zasadach programowania obiektowego oraz szczególnych uspraw­nień wynikających z jego zastosowania w procesach projektowych, rozwojowych lub pielęgnacyjnych dla systemów informatycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze zjawiskami elektromagnetycznymi, równaniami Maxwella, zjawiskami optycznymi, zwierciadłami, światłowodami, elementami fizyki ciała stałego, półprzewodnikami, elementami fizyki jądrowej, promieniotwórczością.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najnowszymi technologiami w dziedzinie www z praktycznym wykorzystaniem języka Python i frameworka Django.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zaawansowanymi zagadnieniami związanymi ze stosowaniem rozwiązań i programowania dedykowanego dla WWW.

Wykład ma charakter poglądowy z prowadzeniem w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej o ćwiczenia dotyczące wybranych przykładów wraz z implementacja ich przez studentów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z systemami operacyjnymi, z szczególnym naciskiem na systemy linuksowe. Przedmiot obejmuje podstawy administracji systemami linuksowymi, przydatnymi szczególnie w przypadku systemów serwerowych.

Studenci zapoznają się między innymi z następującymi zagadnieniami, instalacja i środowiska graficzne,  praca z wierszem poleceń oraz powłoką, systemami plików, tworzenie i modyfikacja użytkownika, grup, nadawanie uprawnień do systemu plików, dodatkowe uprawnienia i zabezpieczenia, inicjowanie systemu, zdalna administracja, zarządzanie oprogramowaniem, administrowanie sieciami, zarządzanie sprzętem, monitoring systemu.

W ramach przedmiotu studenci mają szanse zdobyć międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu SLE201 administracja podstawowa oraz certyfikat administratora linuksa SUSE Certified Administrator SCA-PL

Dostęp do materiałów certyfikowanego kursu na platformie oedu.pl

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną oraz zasadami funkcjonowania i budowy systemów informacyjnych wykorzystywanych w szerokorozumianej służby zdrowia. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z technikami zabezpieczania systemów informatycznych. Studenci zapoznają się z podstawami bezpieczeństwa systemów linuksowych i windowsowych, ochroną i zarządzaniem konteneryzacji, bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Kurs obejmie również zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem IT i oceny ryzyka, planami i procedurami bezpieczeństwa IT 

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć i technik kryptografii klasycznej i kwantowej.

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z komputerowymi systemami wspomagania podejmowania decyzji, w tym również opartych o sztuczną inteligencję - systemy ekspertowe.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z architekturą i zasadami działania mobilnych systemów, przybliżenie specyfikacji oraz usług wybranych systemów mobilnych z uwzględnieniem zagadnienia bezpieczeństwa danych i użytkownika w systemach mobilnych. 

Cel przedmiotu: Zapoznanie studentów z informacjami z zakresu sieci teleinformatycznych.

Cel przedmiotu: Wykład wprowadza podstawowe pojęcia i modele przetwarzania rozproszonego: formalny model środowiska i procesu (algorytmu) rozproszonego, analizę aktywności i warunki uaktywnienia procesów, klasyczne modele żądań, relację poprzedzania, diagramy przestrzenno-czasowe, grafy stanów osiągalnych, niedeterminizm przetwarzania, spójność obrazu stanu globalnego, predykaty globalne i ich własności, skalarne i wektorowe zegary logiczne, warunki poprawności algorytmów, złożoność czasową i komunikacyjną. Omawiane są następnie zagadnienia komunikacji zachowującej uporządkowanie wiadomości, konstrukcji spójnego obrazu stanu globalnego, detekcji zakleszczenia rozproszonego oraz detekcji zakończenia przetwarzania rozproszonego. Wreszcie przedstawiona jest problematyka związana z niezawodnością przetwarzania w zawodnym środowisku rozproszonym, w tym zagadnienia: modelowania i klasyfikacji awarii, konstrukcji niezawodnych kanałów komunikacyjnych, realizacji detektorów awarii, niezawodnej komunikacji grupowej oraz konsensusu rozproszonego i jego zastosowań. Laboratorium pozwala nabyć praktyczne umiejętności w konstrukcji i implementacji aplikacji rozproszonych w przykładowym środowisku. W ramach laboratoriów studenci konfrontują uzyskane wiadomości z praktyczną implementacją algorytmów rozproszonych, projektują i realizują algorytmy rozproszone w wybranym środowisku przetwarzania rozproszonego.

Cel przedmiotu: 

Celem zajęć jest zaprezentowanie specyfiki bankowych systemów informatycznych (informacyjnych), jako integralnej składowej infrastruktury informacyjnej współczesnej gospodarki. Rozpatrywane są cechy systemów w różnych typach banków (w szczególności komercyjnych), na tle innych obiektów gospodarczych.

Szczególną uwagę poświęcono nowym technologiom informacyjnym, koncepcjom bankowości elektronicznej, internetowej i wirtualnej, nowoczesnym metodom dystrybucji usług bankowych i kierunkom rozwoju technik informatycznych w sferze finansowo-bankowej.

Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką programowania niskopoziomowego w języku C.

Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zaprezentowanie najważniejszych technik stosowanych do synchronizacji procesów i realizacji komunikacji między nimi, problemów, jakie stają przed programistą opracowującym programy współbieżne. Omówiony zostanie scentralizowany i rozproszony model programu współbieżnego. Problematyka zostanie zilustrowana przykładami klasycznych problemów współbieżności oraz mechanizmów synchronizacji procesów i wątków. Przedstawione też zostaną metody weryfikacji programów współbieżnych oraz notacje do opisu współbieżności oraz podstawowe algorytmy rozproszone.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z układami sterowania komputerowego z systemami czasu rzeczywistego, ich rodzajami, zasadą działania. Studenci poznają główne obszary zastosowań systemów wbudowanych oraz zdobędą umiejętności praktyczne z zakresu programowania układów sterowania (w tym programowania mikrokontrolerów w asemblerze oraz sterowników z systemem czasu rzeczywistego w jednym z języków PLC ).

Cele przedmiotu:

Cel wykładu: Zapoznanie studentów z podstawami symulacji komputerowej. Jej zaletami i wadami, jako metody kompleksowego badania systemów o złożonej strukturze.

Omówione zostaną metody generowania liczb pseudolosowych.

Cel laboratorium: Zapoznanie studentów z praktyką generowania liczb pseudolosowych.

Utworzenie modelu symulacyjnego systemu i jego  i przebadanie.

Celem przedmiotu jest:

Student powinien posiąść wiedzę na temat funkcjonowania systemów informatycznych. Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawy projektowania systemów informacyjnych. W ramach przedmiotu student zapozna się również z zagadnieniami DevOps, wirtualizacji, konteneryzacji. 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka,

kształtowanie podmiotowej relacji studentów z klientem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb klienta 

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu przetwarzania różnego rodzaju mediów. Obszar zagadnień poruszanych w ramach kursu obejmuje: grafikę rastrową i wektorową,  dźwięk cyfrowy oraz obróbkę sekwencji wizyjnych. W ramach ćwiczeń kursanci nabywają praktycznej umiejętności wykorzystania profesjonalnych narzędzi do edycji grafiki rastrowej i wektorowej oraz wykorzystania narzędzi służących do nieliniowej edycji sekwencji wizyjnych.

Celem przedmiotu jest przekazanie słuchaczom teoretycznej wiedzy  z zakresu szeroko rozumianej metrologii. Student  w ramach wykładów nabywa wiedzę pozwalającą na zastosowanie podstawowych zagadnień z teorii pomiarów, zasad przetwarzania sygnałów pomiarowych oraz poznaje budowę i zasadę działania podstawowych przyrządów i systemów pomiarowych.

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie praktycznych umiejętności korzystania z podstawowych przyrządów pomiarowych, wyznaczania błędów pomiarów jak również szacowania niepewności pomiarów. Ponadto studenci w ramach ćwiczeń poznają zasady sporządzania równań pomiaru, budżetu niepewności oraz zasad sporządzania świadectw wzorcowania przyrządów pomiarowych jak również sporządzania protokołów z wykonanych pomiarów.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi algorytmami i strukturami danych, metodami dowodzenia poprawności i określania złożoności czasowej algorytmów, konstruowania efektywnych algorytmów

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodykami inżynierii oprogramowania ze szczególnym naciskiem na metody zwinne. W ramach przedmiotu student zdobędzie wiedzę odnośnie narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu projektami, zarówno opensourcowe jak i płatne. Student zaznajomi się z wersjonowaniem oprogramowania, usługami sieciowymi które będą zastosowane w końcowym projekcie zespołowym. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu programowania w języku JAVA, również w zakresie pakietów AWT, SWING II i podstaw JavaFX. Przekazywana wiedza dotyczy zasad tworzenia programów oraz podstawowych konstrukcji składniowych.

W ramach ćwiczeń implementowane są przykładowe programy demonstrujące działanie konstrukcji składniowych w języku JAVA.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami zapisu obiektów graficznych dwu i trójwymiarowych w przestrzeni 3D, a także  zapoznanie z podstawami animacji grafiki komputerowej.

Zakres przedmiotu obejmuje teorię i praktykę modelowania obiektów 3D oraz ich teksturowania.

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień i technologii projektowania gier komputerowych. W ramach laboratorium studenci konfrontują uzyskane wiadomości z praktyczną implementacją rozbudowanych gier komputerowych 2D i 3D. 

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z systemami informacji przestrzennej, formami udostępniania danych przestrzennych, korzystania z danych przestrzennych, uzyskania umiejętności opracowania oraz uzupełniania baz systemu informacji przestrzennej.


Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie przydatnym przy pisaniu pracy dyplomowej oraz wykonywaniu zawodu informatyka.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym oraz wiedział, jakie są prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.Cel przedmiotu „Projekt indywidualnego” jest kształtowanie samodzielnej postawy twórczej w zakresie Inżynierii oprogramowania i Devops  Proces dydaktyczny opiera się na indywidualnym podejściu do każdego studenta pracującego samodzielnie nad wykonaniem  założonego zadania projektowego. Praca studenta poddawana jest na bieżąco konsultacjom z prowadzącym laboratorium. Proces ten służy pogłębianiu i nabywaniu praktycznych umiejętności w zarządzaniu i eksploatacji systemami mikrousług. W ramach projektu studenci opanowują również podstawy pracy na platformie GitHub Classroom DockerHub oraz pracę w środowisku chmury.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z technikami zabezpieczania systemów informatycznych. Studenci zapoznają się z podstawami bezpieczeństwa systemów linuksowych i windowsowych, ochroną i zarządzaniem konteneryzacji, bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych. Kurs obejmie również zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem IT i oceny ryzyka, planami i procedurami bezpieczeństwa IT 

Celem przedmiotu jest przedstawienie obecnego stanu rozwoju sieci komputerowych. Omawiane są podstawowe rodzaje sieci komputerowych i ich topologie oraz zasadnicze protokoły sieciowe. Przedstawione zostały zasady funkcjonowania sieci kablowych i bezprzewodowych. Przedmiot powinien umożliwić nie tylko zrozumienie zasad funkcjonowania współczesnych sieci komputerowych, ale także dać podstawy teoretyczne do samodzielnego projektowania tego typu sieci

Celem przedmiotu „Projekt indywidualnego” jest kształtowanie samodzielnej postawy twórczej w szeroko rozumianym obszarze edycji multimediów. Proces dydaktyczny opiera się na indywidualnym podejściu do każdego studenta pracującego samodzielnie nad wykonaniem  założonego zadania projektowego. Praca studenta poddawana jest na bieżąco konsultacjom z prowadzącym laboratorium. Proces ten służy pogłębianiu i nabywaniu praktycznych umiejętności w posługiwaniu się wieloma narzędziami informatycznymi służącymi do tworzenia i edycji treści multimedialnych.


Celem przedmiotu „Publikacje multimedialne” jest zaznajomienie studenta z problematyką wykorzystania najnowszych osiągnięć informatyki i telekomunikacji (hardware i software) w ogólnie rozumianym publikowaniu. Podstawowym celem jest przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego przygotowania publikacji do drukowania technikami cyfrowymi i tradycyjnymi. Student zdobywa nową wiedzę zarówno z zakresu nauk podstawowych (opartą na fizyce) jak i unikalną wiedzę techniczną. Ma ona posłużyć mu w rozumieniu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu poligraficznego

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat najwygodniejszego i najbardziej naturalnego sposobu komunikowania się ludzi. Obecnie w technice prace ukierunkowane są aby ten najdogodniejszy sygnał optymalnie wykorzystać w systemach komunikacji człowiek-człowiek i człowiek urządzenie. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z systemem telekomunikacji, w którym sygnał mowy zostaje przetworzony i odpowiednio spreparowany, aby przesyłanie wiadomości pomiędzy ludźmi mogło odbywać się  przy możliwie małym wykorzystaniu pasma. W drugim przypadku interesujące problemy mieszczą się na styku elektroniki i informatyki. Sygnał mowy należy możliwie najefektywniej kodować i przetwarzać w systemach wykorzystujących komunikację głosową do przekazywania wiadomości od urządzenia do człowieka, oraz od człowieka do urządzenia. Analiza sygnału mowy pozwala na precyzyjną analizę i transkrypcję dźwięku do pliku tekstowego lub w systemach stosujących mowę do przekazywania poleceń człowieka do urządzenia jakim może być komputer, telewizor, telefon, nawigacja czy urządzenia wchodzące w skład tzw. inteligentnych domów.


Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu poprawnego rejestrowania obrazów cyfrowych na dwóch rodzajach urządzeń: cyfrowym aparacie fotograficznym oraz skanerze.

Student zdobywa nową wiedzę zarówno z zakresu nauk podstawowych (opartą na fizyce i matematyce) jak i wiedzę techniczną. Ma ona posłużyć mu w rozumieniu funkcjonowania urządzeń zobrazowania i wykorzystania ich przy realizowaniu konkretnych zapotrzebowań.

Umiejętności te mogą być przydatne do tworzenia wszelkiego rodzaju prezentacji, reklam, stron internetowych, archiwizacji, publikacji multimedialnych. 

Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zaprezentowanie najważniejszych technik stosowanych do synchronizacji procesów i realizacji komunikacji między nimi, problemów, jakie stają przed programistą opracowującym programy współbieżne. Omówiony zostanie scentralizowany i rozproszony model programu współbieżnego. Problematyka zostanie zilustrowana przykładami klasycznych problemów współbieżności oraz mechanizmów synchronizacji procesów i wątków. Przedstawione też zostaną metody weryfikacji programów współbieżnych oraz notacje do opisu współbieżności oraz podstawowe algorytmy rozproszone.

Cel przedmiotu: Wykład wprowadza podstawowe pojęcia i modele przetwarzania rozproszonego: formalny model środowiska i procesu (algorytmu) rozproszonego, analizę aktywności i warunki uaktywnienia procesów, klasyczne modele żądań, relację poprzedzania, diagramy przestrzenno-czasowe, grafy stanów osiągalnych, niedeterminizm przetwarzania, spójność obrazu stanu globalnego, predykaty globalne i ich własności, skalarne i wektorowe zegary logiczne, warunki poprawności algorytmów, złożoność czasową i komunikacyjną. Omawiane są następnie zagadnienia komunikacji zachowującej uporządkowanie wiadomości, konstrukcji spójnego obrazu stanu globalnego, detekcji zakleszczenia rozproszonego oraz detekcji zakończenia przetwarzania rozproszonego. Wreszcie przedstawiona jest problematyka związana z niezawodnością przetwarzania w zawodnym środowisku rozproszonym, w tym zagadnienia: modelowania i klasyfikacji awarii, konstrukcji niezawodnych kanałów komunikacyjnych, realizacji detektorów awarii, niezawodnej komunikacji grupowej oraz konsensusu rozproszonego i jego zastosowań. Laboratorium pozwala nabyć praktyczne umiejętności w konstrukcji i implementacji aplikacji rozproszonych w przykładowym środowisku. W ramach laboratoriów studenci konfrontują uzyskane wiadomości z praktyczną implementacją algorytmów rozproszonych, projektują i realizują algorytmy rozproszone w wybranym środowisku przetwarzania rozproszonego.

Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z układami sterowania komputerowego z systemami czasu rzeczywistego, ich rodzajami, zasadą działania. Studenci poznają główne obszary zastosowań systemów wbudowanych oraz zdobędą umiejętności praktyczne z zakresu programowania układów sterowania (w tym programowania mikrokontrolerów w asemblerze oraz sterowników z systemem czasu rzeczywistego w jednym z języków PLC ).

Cel kursu:

przygotowanie studenta do interpretowania i rozumienia wiedzy dotyczącej specyfiki przetoki jelitowej oraz opieki i edukacji terapeutycznej nad chorym z przetoka jelitową. 

Celem przedmiotu jest 

pogłębienie wiedzy i umiejętności studentów na temat problematyki związanej z farmakoterapią, działaniami niepożądanymi i interakcjami leków, zmianami farmakokinetyki leków związanymi ze stanem pacjenta oraz optymalizacją farmakoterapii.

Celem przedmiotu jest:

przekazanie studentom wiedzy i  umiejętności koncepcyjnych, technicznych i psycho społecznych, których wymaga złożoność roli pielęgniarki kierownika. Ideą przewodnią prowadzonych zajęć jest orientacja na uczestnika, na jego potrzeby, cele edukacyjne, aktywną postawę i samoocenę.


Celem przedmiotu jest:

przygotowanie studenta do opieki nad chorym z niewydolnością narządową przed i po przeszczepieniu narządów.

Celem przedmiotu jest

Przygotowanie studenta do objęcia opieka pacjenta przed, po i w trakcie badania endoskopowego Przygotowanie studenta do realizacji zadań w pracowni endoskopowej, zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień.


Celem przedmiotu jest

Przygotowanie studenta do objęcia opieka pacjenta przed, po i w trakcie badania endoskopowego Przygotowanie studenta do realizacji zadań w pracowni endoskopowej, zgodnie z zakresem posiadanych uprawnień.


Celem przedmiotu jest:

·   poznanie zasad zapobiegania i zwalczania zakażeń w zakładach opieki zdrowotnej,

·   uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania wiedzy w związku z ciągle zmieniającymi się zagrożeniami w tym zakresie, wyciągania wniosków z zagrożeń epidemiologicznych w zakładach opieki zdrowotnej

Cele przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i miarami statystycznymi, etapami realizacji badań statystycznych, omówienie idei wnioskowania statystycznego i analizy współzależności, umiejętność prezentacji i interpretacji wyników badań ilościowych i jakościowych

 


Celem przedmiotu jest:

- opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad pacjentami z wybranymi schorzeniami wymagającymi leczenia specjalistycznego,

- uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie,

- doskonalenie kształtowania u studentów postaw odpowiedzialności w opiece nad chorym oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami opiekuńczymi nad chorym z cukrzycą.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami nowoczesnych technik diagnostycznych.

Celem przedmiotu jest: 

przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka w zdrowiu  i w chorobie

 kształtowanie podmiotowej relacji studentów z pacjentem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb pacjenta

Celem przedmiotu jest:

Przygotowanie studentów do zarządzania zespołami pielęgniarskimi, podejmowania decyzji kierowniczych i działań z zakresu planowania zatrudnienia, adaptacji pracowników, zapewnienia jakości opieki zdrowotnej na pielęgniarskich stanowiskach pracy.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów między innymi do:

- stosowania wybranych optymalnych metody nauczania i uczenia się, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć.

- oceniania pracy dydaktycznej innych osób z wykorzystaniem różnych metod pracy w dydaktyce w tym z wykorzystaniem metody hospitacji.

- oceniania systemu kształcenia i dokształcania, w szczególności w zawodzie pielęgniarki.

- proponowania wprowadzenia zmian metodycznych i organizacyjnych w procesie kształcenia w zależności od wyników ewaluacji.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi teoriami i modelami pielęgniarstwa oraz przedstawienie ich znaczenia dla rozwoju pielęgniarstwa naukowego i praktyki. 

Celem przedmiotu jest przekazanie specjalistycznej wiedzy j w zakresie opieki nad chorym z ranami przewlekłymi: owrzodzenie żylne goleni, odleżyny, stopa cukrzycowa, oparzenia, rany urazowe i rany pooperacyjne. Zapoznanie z symptomatologią, przebiegiem oraz postępowaniem diagnostyczno - terapeutycznym w ranach przewlekłych. Doskonalenie umiejętności edukacji chorych i ich rodzin w obszarze samoopieki i samopielęgnacji. Przygotowanie studentów do kompleksowej opieki nad pacjentem hospitalizowanym z ranami przewlekłym.

Celem przedmiotu jest organizacja, wyposażenie oraz specyfika pracy pielęgniarki w oddziale hemodializ oraz dializy otrzewnowej;

Przygotowanie chorego do CADO i ADO (Ciągłej Ambulatoryjnej Dializy

Otrzewnowej i Automatycznej Dializy Otrzewnowej) oraz Hemodializy.

Program edukacji chorego przygotowywanego do leczenia metodą CADO.

Zasady leczenia płynami.

Opieka nad chorym w trakcie zabiegu Automatycznej Dializy Otrzewnowej (za

pomocą cyklera).

Opieka nad chorym w trakcie zabiegu dializy otrzewnowej (metodą Ciągłej

Ambulatoryjnej Dializy Otrzewnowej - CADO).

Opieka nad chorym w trakcie zabiegu Hemodializy.

Zasady odżywiania chorych dializowanych.

Opieka nad chorym przed i po zabiegu transplantacji nerek.

Celem przedmiotu jest:

- opanowanie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad pacjentami z wybranymi schorzeniami wymagającymi leczenia specjalistycznego,

- uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie,

- doskonalenie kształtowania u studentów postaw odpowiedzialności w opiece nad chorym oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

 Celem przedmiotu jest poszerzenie informacji dotyczących funkcjonowania dziecka z chorobą przewlekłą i/lub niepełnosprawnego oraz jego rodziny.

Cele przedmiotu:

Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z obszaru nauk medycznych i  nauk o zdrowiu będących podstawą znajomości i rozumienia zachowań warunkujących zdrowie jednostki i populacji oraz metod służących ochronie zdrowia i zasad racjonalnego ich stosowania.

Celem przedmiotu jest: Przygotowanie studenta w zakresie teoretycznych podstaw do praktycznego, holistycznego podjęcia opieki nad człowiekiem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i umierającym

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw mikrobiologii i parazytologii z uwzględnieniem chorobotwórczości drobnoustrojów, czynników etiologicznych i czynników ryzyka związanych z infekcją.

Celem przedmiotu jest:

Zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz ukształtowania postaw umożliwiających objecie profesjonalną opieką pielęgniarską rodzinę z problemami zdrowotnymi i patologicznymi

Celem przedmiotu jest 

przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych. Wykonanie badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.

Celem przedmiotu jest 

przekazanie studentom wiedzy  i  umiejętności  z zakresu patomorfologii i patofizjologii poszczególnych narządów i układów organizmu, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i zaburzeń regulacji hormonalnej, oraz etiologii, patogenezy, patomechanizmów i objawów chorób.
Cele przedmiotu:

Pedagogika zdrowia stanowi teoretyczną podstawę wychowania zdrowotnego. Głównym jej zadaniem jest wypracowanie formuły kooperacji pedagogiki z medycyną a następnie przekładanie kategorii medycznych na kategorie pedagogiczne. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową ciała ludzkiego oraz wzajemnych relacji poszczególnych jego części z nawiązaniem do aspektów klinicznych.

Po zakończeniu zajęć student w zakresie wiedzy dysponuje umiejętnością nazywania struktur anatomicznych, rozumie ich budowę w powiązaniu z ich funkcją oraz poprawnie opisuje ich położenie

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biochemią i biofizyką komórek ludzkich. 

Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie umacnia zdrowia  i zapobiegania chorobom oraz wyboru  stosowanych strategii interwencji w odniesieniu do jednostki, rodziny  i społeczności.  Ponadto  celem przedmiotu jest przybliżenie 

procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej, opanowanie problematyki dotyczącej metodyki edukacji zdrowotnej w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami  dotyczącymi zdrowia i choroby oraz klasyfikacją czynników warunkujących zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym. Celem jest także opanowanie  zasad i  istoty  profilaktyki i prewencji chorób. 

Cele przedmiotu:

- przygotowanie studentów do rozumienia zachowań człowieka w zdrowiu  i w chorobie

- kształtowanie podmiotowej relacji studentów z pacjentem, ukierunkowanej na udzielanie wsparcia psychicznego na podstawowym poziomie, stosownie do sytuacji i potrzeb pacjenta

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych zasad prawnych oraz etycznych, które regulują
wykonywanie ich zawodu oraz zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych czy praktyk zawodowych, a także norm prawnych, które kształtują stosunki pomiędzy różnymi uczestnikami systemu, czyli między pielęgniarką, lekarzem, pacjentem oraz płatnikiem. 


Celem przedmiotu jest:

prezentacja definicji zdrowia i jego uwarunkowań. Przedstawienie tła historycznego koncepcji zdrowia i zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem wielowymiarowości i wielodyscyplinarności. Omówienie głównych metod analizy stanu zdrowia populacji i głównych problemów zdrowotnych w Polsce na tle krajów europejskich. Prezentacja głównych modeli organizacyjnych zapewnienia zdrowotności publicznej – programy strategiczne i model organizacyjnych systemu ochrony zdrowia. Wskazanie znaczenia badań przesiewowych w zapobieganiu negatywnym skutkom chorób.


Celem przedmiotu jest:

opanowanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na wykonanie zadań w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)  w opiece nad jednostką, rodziną, zbiorowością lokalną w środowisku zamieszkania, nauczania i wychowania oraz pracy  w rożnych etapach życia.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem zdrowego organizmu.


Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta w zakresie teoretycznych podstaw do praktycznego, holistycznego podjęcia procesu opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem  zdrowym, zagrożonym chorobą , chorym i umierającym.

Celem przedmiotu jest:

- oswojenie z podstawową aparaturą pojęciową w zakresie  filozofii i etyki oraz zaznajomienie
z głównymi nurtami filozoficznymi  i różnymi rodzajami etyki, 
 przysposobienie do  logicznego
i krytycznego myślenia w różnych sytuacjach zawodowych, 
 poszerzenie intelektualnej kultury
w zakresie wiedzy i kompetencji w obszarze objętym zakresem przedmiotu, poszerzenie wiedzy
 z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielęgniarstwie, 
 ukształtowanie 
i pogłębienie humanistycznej wrażliwości w ramach przygotowania do wykonywania zawodu pielęgniarki. Nauka w zakresie różnicowania uprawnień, obowiązków zawodowych i powinności moralnych w  indywidualizowanej sytuacji podmiotu opieki. 

Nauka poszanowania godności osoby ludzkiej w relacji z podopiecznym i jego otoczeniem. Zaznajomienie z rodzajami i zakresem odpowiedzialności zawodowej, prawem i regulacjami w tym obszarze. 

Celem przedmiotu jest:

1.    Zapoznanie studentów z podstawami życia społecznego i podstawowymi procesami społecznymi.

2.    Uświadomienie, że wiedza socjologiczna jest koniecznym warunkiem radzenia sobie z problemami jakie stwarza życie

w zbiorowości.

3.    Opanowanie podstaw wiedzy z zakresu: socjologii ogólnej, socjologii medycyny, socjologicznych aspektów zdrowia i choroby.

4.    Przedstawienie problemu wielokulturowości, kształtowanie wrażliwości kulturowej.

5.    Kształtowanie umiejętności oceniania i interpretacji patologii społecznej oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

6.    Zapoznanie z przemianami zachodzącymi w rodzinie ( choroba, starość, niepełnosprawność, bieda, przemoc, uzależnienia ).

7.    Kształtowanie umiejętności rozpoznawania potrzeb społecznych i udzielania wsparcia. 

8.    Rozpoznawania nierówności społecznych.

9.    Promowanie zdrowego stylu życia.


Celem przedmiotu jest kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych  oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej chorym przebywającym w szpitalu w zakresie zaspokajania potrzeb i problemów zdrowotnych

Celem przedmiotu jest kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych  oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej chorym przebywającym w szpitalu w zakresie zaspokajania potrzeb i problemów zdrowotnych

Celem przedmiotu jest:

Kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych, niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej chorym przebywającym w szpitalu, w zakresie zaspokajania potrzeb i problemów zdrowotnych

Celem przedmiotu jest kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej chorym przebywającym w szpitalu, w zakresie zaspakajania potrzeb i problemów zdrowotnych.

Celem przedmiotu jest:

Kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych, niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej chorym przebywającym w szpitalu, w zakresie zaspokajania potrzeb i problemów zdrowotnych.

Celem przedmiotu jest kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej chorym przebywającym w szpitalu, w zakresie zaspakajania potrzeb i problemów zdrowotnych.

Celem przedmiotu jest kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej chorym przebywającym w szpitalu, w zakresie zaspakajania potrzeb i problemów zdrowotnych.

Celem przedmiotu jest:

Przygotowanie studenta do opieki nad chorym leczonym w oddziale chirurgicznym.

Celem przedmiotu jest:

Zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem chorym, niepełnosprawnym i jego rodziną.

Celem przedmiotu jest:

 przekazanie studentom wiedzy i umiejętności koncepcyjnych, technicznych i psychospołecznych przydatnych w pracy pielęgniarki jako członka i kierownika zespołu


Celem przedmiotu jest

przekazanie wiedzy i  umiejętności z zakresu: monitorowania rozwoju dzieci i młodzieży, zasad żywienia dzieci i młodzieży, chorób wieku rozwojowego, kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zdrowym i chorym.


Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studentów z celami i zadaniami medycyny ratunkowej i medycyny katastrof we współczesnym świecie, przedstawienie współczesnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i technicznego, • przedstawienie zasad działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce na tle obowiązujących aktów prawnych oraz porównanie tego systemu z systemami obowiązującymi w innych krajach • zapoznanie z organizacją działań ratowniczych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach oraz z zasadami segregacji medycznej ofiar wypadków • zapoznanie z  międzynarodowym prawem humanitarnym oraz z rolą i zadaniami organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof • zapoznanie z rolą i zadaniami położnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego w Polsce • przedstawienie oceny stanu pacjenta urazowego na podstawie prostych parametrów medycznych • zasad postępowania w sytuacjach szczególnych, takich jak zagrożenie skażeniem chemicznym, radiacyjnym czy biologicznym, oraz terroryzm uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studentów z celami i zadaniami medycyny ratunkowej i medycyny katastrof we współczesnym świecie, przedstawienie współczesnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i technicznego, • przedstawienie zasad działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce na tle obowiązujących aktów prawnych oraz porównanie tego systemu z systemami obowiązującymi w innych krajach • zapoznanie z organizacją działań ratowniczych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach oraz z zasadami segregacji medycznej ofiar wypadków • zapoznanie z  międzynarodowym prawem humanitarnym oraz z rolą i zadaniami organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof • zapoznanie z rolą i zadaniami położnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego w Polsce • przedstawienie oceny stanu pacjenta urazowego na podstawie prostych parametrów medycznych • zasad postępowania w sytuacjach szczególnych, takich jak zagrożenie skażeniem chemicznym, radiacyjnym czy biologicznym, oraz terroryzm uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studentów z celami i zadaniami medycyny ratunkowej i medycyny katastrof we współczesnym świecie, przedstawienie współczesnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i technicznego, • przedstawienie zasad działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce na tle obowiązujących aktów prawnych oraz porównanie tego systemu z systemami obowiązującymi w innych krajach • zapoznanie z organizacją działań ratowniczych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach oraz z zasadami segregacji medycznej ofiar wypadków • zapoznanie z  międzynarodowym prawem humanitarnym oraz z rolą i zadaniami organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof • zapoznanie z rolą i zadaniami położnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego w Polsce • przedstawienie oceny stanu pacjenta urazowego na podstawie prostych parametrów medycznych • zasad postępowania w sytuacjach szczególnych, takich jak zagrożenie skażeniem chemicznym, radiacyjnym czy biologicznym, oraz terroryzm uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Celem przedmiotu jest:

1.Zapoznanie z zasadami planowania opieki nad chorym leczonym w oddziale chirurgicznym.

2.Poznanie przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego, badań diagnostycznych i opieki nad chorym w trakcie i po operacji.

3.Doskonalenie sprawowania opieki nad chorym ze schorzeniami chirurgicznymi.

4.Poznanie zasad profilaktyki zakażeń w bloku operacyjnym i w oddziale chirurgicznym.

5.Zapoznanie ze specyfiką pracy pielęgniarki opatrunkowej, odcinkowej, instrumentariuszki i anestezjologicznej.

Szanowni Państwo,

 przed nami kolejny przedmiot w ramach wspólnych spotkań. To przedmiot Badania Naukowe w Pielęgniarstwie. Jego zadaniem jest przygotowanie Państwa do pracy pracy w której pielęgniarka będzie uczestnikiem badań naukowych w obszarze pielęgniarstwa ale tez będzie potrafiła skorzystać w sposób łatwy i bezproblemowy z doniesień współczesnej nauki w szeroko pojętym świecie badań medycznych. W dzisiejszym świecie pielęgniarki, muszą podnosić swoje kwalifikacje przez całe życie zawodowe. Badania naukowe powinny być wprowadzane w świadomy sposób do codziennej praktyki, co więcej, od pielęgniarek oczekuje badań naukowych, skutkujących poszerzaniem wiedzy z zakresu pielęgniarstwa a tym samym jego rozwoju i coraz lepszej kondycji. To między innymi wyzwania tego przedmiotu. 

z życzeniami powodzenia w tym zakresie dr Beata Cholewka 

Celem przedmiotu jest:

Poznanie współczesnych metod radiologii i techniki obrazowej oraz przedstawienie roli diagnostycznej pielęgniarki w badaniach z zakresu diagnostyki obrazowej.

Celem przedmiotu jest zrozumienie i przyswojenie wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych pacjenta w przebiegu schorzeń internistycznych oraz objęcie chorego opieką pielęgniarską.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy niezbędnej do realizowania zadań w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą. Przygotowanie do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania, chorób nowotworowych narządu rodnego, schorzeń ginekologicznych  i prowadzenia opieki

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami farmakologii ogólnej, mechanizmami działania i charakterystyką poszczególnych grup leków, ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki oraz konsekwencjami tych interakcji, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania, jak również działaniami niepożądanymi poszczególnych leków.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu etiologii, patogenezy, patomechanizmów i objawów chorób, oraz patologii poszczególnych układów i narządówCelem przedmiotu jest przekazanie  wiedzy i umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego, interpretacji podstawowych wyników badań dodatkowych zmierzające do rozpoznania problemów zdrowotnych, oraz wykonania badania z poszanowaniem godności i autonomii pacjenta.


Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawową nomenklaturą stosowaną w zawodzie Dietetyka, umiejętność określenia zapotrzebowania energetycznego oraz zapotrzebowania na makro i mikroskładniki dla pacjenta, zapoznanie z zasadami żywienia w podstawowych jednostkach chorobowych spotykanych w lecznictwie szpitalnym. 


Celem przedmiotu jest zrozumienie i przyswojenie wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych pacjenta w przebiegu schorzeń internistycznych oraz objęcie chorego opieką pielęgniarską.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami farmakologii ogólnej, mechanizmami działania i charakterystyką poszczególnych grup leków, ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki oraz konsekwencjami tych interakcji, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania, jak również działaniami niepożądanymi poszczególnych leków.

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Cele przedmiotu:

Podstawowymi celami kształcenia jest przygotowanie studenta do pracy w gabinecie kosmetycznym o pełnym zakresie świadczonych usług, w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych.

Cel przedmiotu:

Historia kosmetologii opisuje rozwój kosmetyki na przestrzeni dziejów ludzkości. Kładzie nacisk na powiązanie z innymi dziedzinami nauki jak historią medycyny, religii i historią sztuki. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu historii.


Cel przedmiotu: Student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych i patologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego, rozrodczego nerwowego i hormonalnego w stanie fizjologii i patologii. 

Cele przedmiotu: nauczanie histologii ma na celu przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu makroskopowej, mikroskopowej i ultrastrukturalnej, prawidłowej budowy komórek, tkanek i narządów. Realizacja tego celu pozwoli następnie opanować wiadomości przedstawiane na przedmiotach: fizjologii i patofizjologii, biochemii, kosmetologii pielęgnacyjnej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami mikrobiologii oraz mikrobiologii kosmetycznej. Zadania: poznanie świata mikroorganizmów, zrozumienie roli mikroorganizmów w produkcji kosmetyków, uświadomienie wagi czystości mikrobiologicznej oraz stopnia zakonserwowania produktu kosmetycznego. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu biologii.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć związanych z Estetyką.

Cel przedmiotu: Student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych i patologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego, rozrodczego nerwowego i hormonalnego w stanie fizjologii i patologii. 

Cel przedmiotu: poznanie budowy ciała człowieka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej. Wiodącym tematem kursu są podstawy dziedziczenia mendlowskiego, niemendlowskiego, dziedziczenia związanego z płcią oraz dziedziczenia jedno i wielogenowego. Ponadto zostaną omówione następujące działy genetyki: genetyka populacyjna, zachowania i starzenia. Przedmiot wymaga podstawowych informacji z zakresu biologii.

Cele przedmiotu:

 • Wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki w pracy zawodowej i do rozwiązywania zadań matematycznych.

 • Wykształcenie potrzeby ciągłego (przez całe życie) wykorzystywania technologii informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy i zainteresowań w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy i aktywności ludzkiej.

 • Rozwijanie świadomej motywacji do przestrzegania regulacji występujących w społeczeństwie informacyjnym.

Cel przedmiotu: Głównym i nadrzędnym celem poznawczym wykładów jest rozszerzenie wiadomości studentów  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach.

Celem przedmiotu jest przypomnienie podstawowych wiadomości z chemii ogólnej, stanowiące podbudowę do przedmiotu chemia kosmetyczna.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień psychologii ogólnej.

Celem przedmiotu  Kosmetologia pielęgnacyjna  jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu   Kosmetologia pielęgnacyjna jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia. Zdefiniowanie podstawowych zagrożeń zdrowotnych oraz zasad sanitarnych w gabinecie kosmetycznym.


Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Zajęcia umieszczane będą w czasie rzeczywistym zajęć

W razie pytań proszę o kontakt dermatologiapwsbia@gmail.com


Cel przedmiotu: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.


Cele przedmiotu: Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami i mechanizmami odpowiedzi alergicznej oraz z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu toksykologii. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wiedzą o rodzajach oraz właściwościach fizyczno-chemicznych składników aktywnych i substancji pomocniczych występujących w preparatach kosmetycznych.

Wykształcenie umiejętności odczytywania składu kosmetyku oraz zdolności ich doboru w zależności od zastosowania. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi komponowania receptur form kosmetycznych w oparciu o dostępne surowce z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań oraz zasad bezpieczeństwa.


Celem przedmiotu jest poznanie budowy i funkcji układu odpornościowego człowieka i oraz mechanizmów odpowiedzi immunologicznej.

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentowi jednostek chorobowych, z którymi w swojej pracy może mieć kontakt oraz ich diagnostykę różnicową. Realizacja przedmiotu ma na celu przygotowanie studenta do poprawnego rozpoznania jednostek chorobowych i skierowanie do lekarza specjalisty, a jednocześnie uzmysłowienie powagi schorzeń i możliwych terapii leczniczych.

Celem przedmiotu jest poznanie metod fizykalnych znajdujących zastosowanie w lecznictwie i kosmetologii. Poznanie metod fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w lecznictwie (fizykoterapia, klasyczny masaż leczniczy) oraz kosmetologii. Poznanie takich metod jak elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie ultradźwiękami, magnetoterapia, termoterapia, hydroterapia oraz masaż leczniczy i kinezyterapia.  


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z biofizyką układów biologicznych, część 1. 

Cele przedmiotu

- znajomość symptomatologii najczęstszych schorzeń dermatologicznych i prawidłowej terminologii dermatologicznej,

- znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i terapii dermatologicznej najczęstszych chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych skóry, włosów, paznokci i błon śluzowych,

- znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i terapii znamion, nowotworów łagodnych i złośliwych skóry.

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zasadami wywiadu podologicznego oraz diagnostyki schorzeń stóp. Omówienie problemu wrastających paznokci, metod korekcji wrastających płytek paznokciowych oraz zasad profilaktyki. Poznanie protokołów nieinwazyjnych metod korekcji wrastających paznokci. Przypomnienie studentom anatomii i fizjologii układu żylnego kończyn dolnych. Zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki PNŻ.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowym zastosowaniem związków nieorganicznych, makro i mikro elementów w zastosowaniu kosmetycznym.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym kosmetologom, z podstawami farmakologii, mechanizmami działania poszczególnych grup leków, ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki.

Celem przedmiotu kosmetologia specjalizacyjna jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Cele przedmiotu:

Dermatologia jest dziedziną medycyny zajmującą się funkcjonowaniem skóry oraz jej chorobami (w tym chorobami włosów i paznokci). 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym zakresem kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa własności intelektualnej, tak aby  potrafili oni zidentyfikować przedmiot ochrony tej własności oraz wskazać, komu przysługują do niej prawa. Ponadto, w trakcie zajęć studenci dowiedzą się, w jaki sposób można korzystać z praw własności intelektualnej, a także po jakie instrumenty prawnej ochrony można sięgnąć, gdy zostaną one naruszone. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym zakresem kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej.

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest poznanie struktury i własności podstawowych związków biochemicznych: aminokwasów, peptydów, białek, nukleotydów, kwasów nukleinowych, lipidów złożonych błony komórkowej, lipidów złożonych transportowanych z osoczem, cukrów prostych i złożonych. Poznanie przebiegu i roli podstawowych przemian anabolicznych: biosyntezy białka, glukoneogenezy, syntezy lipidów oraz katabolicznych: procesy lityczne, wydalanie azotu białkowego i nukleinowego, wydalanie węgla. Poznanie przemian glukozy – beztlenowej i tlenowej – umiejętność opisania etapów, regulacji i termodynamiki tego procesu. Poznanie roli eikozanów w przepływie krwi i jako czynniki stanu zapalnego.

Cel przedmiotu: Student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych i patologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego, rozrodczego nerwowego i hormonalnego w stanie fizjologii i patologii. 

Cel przedmiotu:

Historia kosmetologii opisuje rozwój kosmetyki na przestrzeni dziejów ludzkości. Kładzie nacisk na powiązanie z innymi dziedzinami nauki jak historią medycyny, religii i historią sztuki. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu historii.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami mikrobiologii oraz mikrobiologii kosmetycznej. Zadania: poznanie świata mikroorganizmów, zrozumienie roli mikroorganizmów w produkcji kosmetyków, uświadomienie wagi czystości mikrobiologicznej oraz stopnia zakonserwowania produktu kosmetycznego. Przedmiot wymaga wiedzy podstawowej z zakresu biologii.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z zakresu makroskopowej, mikroskopowej i ultrastrukturalnej, prawidłowej budowy komórek, tkanek i narządów. Realizacja tego celu pozwoli następnie opanować wiadomości przedstawiane na przedmiotach: fizjologii i patofizjologii, biochemii, kosmetologii pielęgnacyjnej.

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet. Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.


Cele przedmiotu:

 • Wykształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatyki w pracy zawodowej i do rozwiązywania zadań matematycznych.

 • Wykształcenie potrzeby ciągłego (przez całe życie) wykorzystywania technologii informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy i zainteresowań w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy i aktywności ludzkiej.

 • Rozwijanie świadomej motywacji do przestrzegania regulacji występujących w społeczeństwie informacyjnym.

Celem przedmiotu jest nauka podstaw anatomii prawidłowej człowieka. Zapoznanie studentów z budową podstawowych narządów i układów, ich topografią i funkcją.

Cel przedmiotu: Student poznaje mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych i patologicznych człowieka. Zapoznaje się z funkcjonowaniem układów: krwionośnego, oddechowego, mięśniowego, pokarmowego, trawiennego, wydalniczego, rozrodczego nerwowego i hormonalnego w stanie fizjologii i patoloigii. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu genetyki ogólnej. Wiodącym tematem kursu są podstawy dziedziczenia mendlowskiego, niemendlowskiego, dziedziczenia związanego z płcią oraz dziedziczenia jedno i wielogenowego. Ponadto zostaną omówione następujące działy genetyki: genetyka populacyjna, zachowania i starzenia.

Cele (założenia przedmiotu)

Zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia. Zdefiniowanie podstawowych zagrożeń zdrowotnych oraz zasad sanitarnych w gabinecie kosmetycznym.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie wiadomości studentów  w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach.

Celem przedmiotu jest przypomnienie podstawowych wiadomości z chemii ogólnej, stanowiących podbudowę do przedmiotu Chemia Kosmetyczna.


Celem przedmiotu  Kosmetologia pielęgnacyjna  jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem i pakietów biurowych do przetwarzania informacji oraz zagadnień związanych z siecią Internet oraz z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem systemów informatycznych zarówno w mikro jak i makroskali. Dotyczy to różnych aspektów bezpieczeństwa m.in. systemów informatycznych oraz tych związanych z sieciami komputerowymi jak i siecią Internet.

               Ćwiczenia maja charakter poglądowy, gdzie każdy ze studentów aktywnie uczestniczy w wykonywaniu ćwiczeń zarówno z zakresu MS Office jak i zagadnień związanych z siecią Internet.

Celem przedmiotu  Kosmetologia pielęgnacyjna jest przygotowanie Studentów do pracy w gabinecie kosmetologicznym z pełnym wykorzystaniem technik, kosmetyków i aparatury z zachowaniem zasad BHP.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć związanych z Estetyką.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami kosmetologii pielęgnacyjnej w ujęciu teoretycznym i praktycznym. 

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień psychologii ogólnej.

Cel przedmiotu: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Cele przedmiotu: Dermatologia estetyczna jest dziedziną, w ramach której wykonuje się rozmaite zabiegi, które przywracają skórze naturalny i zdrowy wygląd. Dermatologia estetyczna zajmuje się nie tylko profilaktyką starzenia skóry, ale przede wszystkim leczeniem defektów estetycznych takich jak np. blizny, zmiany barwnikowe, naczyniowe, zaburzenia geometrii twarzy, objawy dermatoporozy, przesuszenia skóry, zmiany dotyczące ciała jak cellulit, regionalne otłuszczenia, rozstępy. W ciągu ostatnich kilku lat dziedzina ta bardzo się rozwinęła. 

Cele przedmiotu: 

Przedmiot ma zapoznać studentów z podstawowymi pojęciami i mechanizmami odpowiedzi alergicznej oraz z podstawowymi pojęciami i definicjami z zakresu toksykologii. 

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy w zakresie bazowych surowców kosmetycznych oraz zapoznanie z podstawami tworzenia receptur kosmetycznych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie z wpływem wolnych rodników na organizm człowieka.

Celem przedmiotu immunologii jest: 

 • Poznanie budowy i funkcji układu odpornościowego człowieka;  
 • Poznanie podstawowych mechanizmów indukcji i rozwoju odpowiedzi immunologicznej oraz procesów leżących u podłoża chorób alergicznych, autoimmunologicznych, nowotworowych, odrzucania przeszczepów oraz pierwotnych i wtórnych niedoborów oporności;
 • Poznanie możliwości zastosowania przeciwciał, cytokin i komórek należących do układu odpornościowego w celach diagnostycznych i terapeutycznych
 • Poznanie podstawowych badań układu immunologicznego


Celem przedmiotu jest przedstawienie studentowi jednostek chorobowych, z którymi w swojej pracy może mieć kontakt oraz ich diagnostykę różnicową. Realizacja przedmiotu ma na celu przygotowanie studenta do poprawnego rozpoznania jednostek chorobowych i skierowanie do lekarza specjalisty, a jednocześnie uzmysłowienie powagi schorzeń i możliwych terapii leczniczych.

Celem przedmiotu jest poznanie metod fizykalnych znajdujących zastosowanie w lecznictwie

i kosmetologii. Poznanie metod fizjoterapeutycznych znajdujących zastosowanie w lecznictwie (fizykoterapia, klasyczny masaż leczniczy) oraz kosmetologii. Poznanie takich metod jak elektroterapia, światłolecznictwo, leczenie ultradźwiękami, magnetoterapia, termoterapia, hydroterapia oraz masaż leczniczy i kinezyterapia.  

Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z zasadami wywiadu podologicznego oraz diagnostyki schorzeń stóp. Omówienie problemu wrastających paznokci, metod korekcji wrastających płytek paznokciowych oraz zasad profilaktyki. Poznanie protokołów nieinwazyjnych metod korekcji wrastających paznokci. Przypomnienie studentom anatomii i fizjologii układu żylnego kończyn dolnych. Zapoznanie studentów z zasadami profilaktyki PNŻ.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom kosmetologii wiedzy niezbędnej do właściwego postępowania z osobami cierpiącymi na choroby skóry. Zapoznanie studentów z etiopatogenezą chorób dermatologicznych. Nauczenie rozpoznawania chorób zakaźnych, nowotworowych i genetycznie uwarunkowanych oraz autoimmunologicznych. Identyfikacja osób z chorobami skóry wymagających opieki lekarza dermatologa. Prawidłowa ocena ryzyka i korzyści różnych zabiegów kosmetycznych w chorobach skóry, w tym jakie zabiegi kosmetyczne są niewskazane, jakie dopuszczalne, a jakie mogą wspierać leczenie dermatologiczne. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zastosowaniem związków nieorganicznych, makro i mikro elementów w kosmetologii.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym kosmetologom, z podstawami farmakologii, mechanizmami działania poszczególnych grup leków, ich interakcjami nie tylko na poziomie podstawowej farmakokinetyki, ale również farmakodynamiki.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Celem przedmiotu kosmetologia specjalizacyjna jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie. 

Celem przedmiotu kosmetologia specjalizacyjna jest przygotowanie studenta do pracy w zawodzie.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kosmetologii upiększającej.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu makijażu permanentnego (trwałego) a także pomoc w nabyciu i rozwijaniu umiejętności praktycznych wykonywania makijaży trwałych, z uwzględnieniem zaplecza teoretycznego.

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się argumentacją etyczną w rozwiązywaniu dylematów moralnych towarzyszących pracy kosmetologa.

Celem przedmiotu jest:

zapoznanie studenta z procesem zarządzania w sektorze usług i kosmetycznych, wpływem otoczenia na organizację pracy, zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji, systemem marketingowym przedsiębiorstw usługowych (marketing wewnętrzny, zewnętrzny i interakcyjny).

Celem przedmiotu jest :

zapoznanie studentów ze wskazania i przeciwwskazania do zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, zasadami działania urządzeń i aparatury specjalistycznej wykorzystywanej podczas zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, wybranymi technikami fizykoterapeutyczne i manualne stosowane w zabiegach pielęgnacyjnych.

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studenta z zakresu powikłań po zabiegach pielęgnacyjnych, upiększających oraz medycznych (medycyna estetyczna). Przedmiot wymaga informacji z zakresu podstaw dermatologii.

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu aparatury kosmetycznej

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu podstaw teoretycznych medycyny przeciwstarzeniowej.

Celem przedmiotu jest poznanie:

- podstawowych zagadnień dotyczących ekstraktów roślinnych i ich zastosowań w kosmetyce

- podstawowych zagadnień dotyczących zastosowania olejków roślinnych w kosmetyce i

   farmacji i diabetyce

- podstawowych zagadnień z zakresu sporządzania receptur kosmetycznych

- zastosowań wybranych związków naturalnych w kosmetyce


Cel przedmiotu:

Zapoznanie studenta ze wszystkimi rodzajami bodźców leczniczych stosowanych w balneologii, mechanizmami ich działania, reakcjami miejscowymi i ogólnymi, reakcjami na pojedyncze bodźce i serie bodźców. Omówienie podstawowych mechanizmów działania metod leczniczych i profilaktycznych stosowanych w balneologii i medycynie fizykalnej, podstawowymi kierunkami leczenia uzdrowiskowego, ich profilami oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich stosowania, zasadami organizacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, przepisami i zasadami BHP w lecznictwu uzdrowiskowym. Zapoznanie studenta z podstawami balneochemii: właściwościami chemicznymi i biochemicznymi wód leczniczych, peloidów, gazów stosowanych w balneologii i ich klasyfikacją.

Celem przedmiotu

jest omówienie zagadnienia bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Według Rozporządzenia 1223/2009 każdy produkt kosmetyczny wprowadzony do obrotu na terenie UE musi posiadać prawidłowo przygotowaną ocenę bezpieczeństwa.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy na temat składników odżywczych i ich znaczenia w prawidłowym żywieniu. Poznanie zasad prawidłowego żywienia szczególnie w aspekcie zdrowia i urody.Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy na temat zakresu kompetencji kosmetologów  w odniesieniu do medycyny przeciwstarzeniowej. Wielodyscyplinarne przygotowanie kosmetologów do profilaktyki starzenia się, walki z jego oznakami i opóźnienia rozwoju chorób z nimi związanych.  Koncentrowanie uwagi kosmetologów na medycynie Anti-Aging wśród młodych, zdrowych i aktywnych ludzi, którzy w sposób świadomy wybiegają w przyszłość, myśląc o profilaktyce starzenia i naprawie jego skutków.


Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami makijażu korygującego oraz kamuflażu, a także odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami makijażu korygującego oraz kamuflażu, a także odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

Celem przedmiotu jest:  

poznanie możliwości naprawy skóry z użyciem metod chirurgii plastycznej i estetycznej wraz ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do ich wykonania. Poznanie i zrozumienie celów mechanizmów zabiegów chirurgii estetycznej.


Celem przedmiotu jest:

poszerzenie wiedzy na temat działania kosmetologa w obszarach profesjonalnej obsługi klienta oraz świadczenia usług na wysokim poziomie. Doskonalenie umiejętności praktycznych pozwalających na prawidłowe przeprowadzanie specjalistycznych procedur zabiegowych stosowanych w różnych dziedzinach kosmetologii.  

Celem przedmiotu jest:

nabycie przez studenta wiedzy z zakresu chemii surowców kosmetycznych oraz poznaje surowce stosowane w nowoczesnych kosmetykach, ich właściwości, skład chemiczny i funkcji w preparatach do pielęgnacji ciała; student nabywa praktyczne umiejętności samodzielnego tworzenia form kosmetycznych z wykorzystaniem odpowiednich surowców; student potrafi rozpoznać składniki wchodzące w skład kosmetyków i opisać pełnione przez nie funkcji

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Celem przedmiotu jest:

 przedstawienie znaczenia diety (podstawowych składników pokarmowych) w profilaktyce wybranych schorzeń skóry.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organicznymi składnikami produktów kosmetycznych, przedstawienie nowoczesnych metod ich syntezy oraz badań naukowych w tej dziedzinie.

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z ­substancjami toksycznymi wykorzystywanymi do produkcji kosmetyków i substancjami stanowiącymi zanieczyszczenie surowców kosmetycznych oraz stwarzanymi przez nie zagrożeniami dla zdrowia, sposobami oceny toksykologicznej składników kosmetyków i oceną bezpieczeństwa gotowych kosmetyków.

Celem przedmiotu jest:

poznanie chorób skóry o podłożu zakaźnym, alergicznym, autoimmunologicznym i nowotworowym oraz problemów skórnych, z którymi w pracy zawodowej może się zetknąć kosmetolog.

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom naturalnych produktów kosmetycznych, wykorzystywanych do pielęgnacji ciała i włosów.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami pielęgnacji skóry.

Cel przedmiotu: Szkolenie językowe specjalistyczne, opanowanie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym,

w oparciu o kurs English for Beauty Therapists, Career Paths-  Beauty Salon oraz artykuły z prasy fachowej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zadaniami chirurgii plastycznej – w tym estetycznej, podstawowymi technikami chirurgicznymi, głównie w aspekcie rekonstrukcji deformacji pourazowych i ponowotworowych.

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu nutrikosmetyki.

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących chorób nowotworowych skóry, ich epidemiologii i etiologii, możliwości profilaktyki, rozpoznania oraz metod leczenia.


Celem przedmiotu jest poznanie metod otrzymywania wybranych receptur kosmetycznych oraz zaznajomienie ze składnikami potrzebnymi do ich wytworzenia.

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw endokrynologii, ze szczególnym uwzględnieniem objawów ogólnych i skórnych związanych z zaburzeniami wydzielania gruczołów dokrewnych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów, w zakresie niezbędnym przyszłym kosmetologom, z mechanizmami działania substancji leczniczych stosowanych w kosmetologii, ich działaniami niepożądanymi, zastosowaniem oraz bezpieczeństwem stosowania.

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych pojęć dotyczących dermokosmetyków wykorzystywanych w zabiegach medycyny estetycznej i kosmetologii.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami analizy instrumentalnej oraz odniesieniem ich zasad do działań kosmetologa. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z molekularnymi mechanizmami oddziaływania bodźców fizykochemicznych na skórę. Przedstawienie obronnych mechanizmów odpowiedzi komórkowej na czynniki fizyczne i chemiczne oddziaływujące na skórę.

Celem przedmiotu jest poznanie przyczyn, mechanizmów i skutków zmian strukturalnych w komórkach i tkankach w przebiegu zmian histopatologicznych. Opanowanie umiejętności dostrzegania powiązań pomiędzy patomorfologią narządów wewnętrznych a zmianami patomorfologicznymi i kondycją skóry.

Celem przedmiotu jest poznanie zasad modelowania sylwetki: relaksacja mięśni, walka z cellulitem, zwiększenie siły mięśniowej. Wskazanie metod kształtowania siły i wytrzymałości. Ogólna charakterystyka energetyczna wysiłków intensywnych i umiarkowanych. Obciążenia treningowe. Intensywność, objętość, częstość treningu. 

Cel przedmiotu: Choroby o podłożu alergicznym są zaliczane do grupy chorób cywilizacyjnych. W Polsce co druga osoba zgłasza jakiś rodzaj uczulenia. Dlatego celem nauczania tego przedmiotu jest poznanie mechanizmów prowadzących do rozwoju objawów różnych chorób o podłożu alergicznym. Studenci poznają charakterystykę tych objawów, zasady diagnostyki alergologicznej oraz podstawowe informacje o prowadzeniu terapii przeciwalergicznej. Scharakteryzowane zostaną poszczególne grupy alergenów ze szczególnym zwróceniem uwagi na alergię na kosmetyki. Studenci poznają także podstawowe zasady profilaktyki alergii. 

Tematy wykładów:
1/ Wprowadzenie do alergologii
2/ Patomechanizm reakcji alergicznych
3/ Charakterystyka alergenów
4/ Diagnostyka alergologiczna
5/ Farmakoterapia przeciwalergiczna 
6/ Alergia na kosmetyki
7/ Profilaktyka alergii

Celem przedmiotu jest rozszerzenie i utrwalenie znajomości języka angielskiego w zakresie ogólnym oraz wprowadzenie elementów języka medycznego z dziedziny pielęgniarstwa.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie znajomości języka angielskiego w dziedzinie pielęgniarstwa na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z pacjentem, a także korzystanie z literatury zawodowej na poziomie zaawansowanym.

Celem przedmiotu jest rozszerzenie znajomości języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego w zakresie pielęgniarstwa oraz pogłębianie znajomości zwrotów potrzebnych w pracy z bieżąca literaturą naukową.

Celem przedmiotu jest przyporządkowanie studenta do odpowiedniej grupy znajomości języka angielskiego. 

Lektorat z języka angielskiego dla 2 roku studiów niestacjonarnych.

Lektorat z języka angielskiego dla studiów niestacjonarnych 1 roku.

Lektorat z języka angielskiego dla studentów II roku studiów niestacjonarnych

Celem przedmiotu jest rozszerzenie znajomości języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego w zakresie pielęgniarstwa oraz pogłębianie znajomości zwrotów potrzebnych w pracy z bieżąca literaturą naukową.

Lektorat z języka angielskiego dla studentów I roku studiów niestacjonarnych kosmetologii i dietetyki

Celem przedmiotu jest rozszerzenie znajomości języka angielskiego w dziedzinie pielęgniarstwa na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację z pacjentem, a także korzystanie z literatury zawodowej na poziomie zaawansowanym.

Prowadzący: mgr Urszula Kosakowska

Celem przedmiotu jest: rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz biznesowego w oparciu o podręcznik Market Leader Pre-Intermediate;  wprowadzanie elementów języka specjalistycznego z zakresu administracji, informatyki i kosmetologii.

Prowadzący: mgr Urszula Kosakowska

Celem przedmiotu jest: rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz biznesowego w oparciu o podręcznik Market Leader Pre-Intermediate.


Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego ogólnego i biznesowego w zakresie przewidzianych programem kursu Market Leader Pre-Intermediate. 

Celem przedmiotu jest rozszerzenie i utrwalenie znajomości języka angielskiego w zakresie ogólnym oraz wprowadzenie elementów języka medycznego z dziedziny pielęgniarstwa.

Celem przedmiotu jest szkolenie językowe w oparciu o kurs Market Leader Intermediate. Opanowanie umiejętności językowych w zakresie czytania, pisania, mówienia, słuchania  oraz wprowadzenie  specjalistycznej terminologii zwiazanej z kosmetologia i dietetyką.

Celem przedmiotu jest: podniesienie kompetencji językowych studentów w zakresie języka ogólnego, do poziomu B2 według standardów ESOKJ, jak również wprowadzenie elementów języka biznesowego i specjalistycznej terminologii związanej z kosmetologia, dietetyka, informatyka.

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji językowych studentów w zakresie: języka ogólnego do poziomu B2 według standardów ESOKJ, jak również wprowadzenie elementów języka biznesowego i specjalistycznej terminologii związanej z kosmetologią.

Celem przedmiotu jest: podniesienie kompetencji jezykowych studentow w zakresie jezyka ogolnego, do poziomu B2 wedlug standardow ESOKL, jak rowniez wprowadzenie elementow jezyka biznesowego i specjalistycznej terminologii zwiazanej z kosmetologia, informatyka, dietetyka.

Celem przedmiotu jest szkolenie językowe dla kierunku pielęgniarstwo. nauka języka angielskiego na poziomie podstawowym z elementami języka branżowego.

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji językowych studentów w zakresie: języka ogólnego do poziomu B2 według standardów ESOKJ, jak również wprowadzenie elementów języka biznesowego i specjalistycznej terminologii związanej z kosmetologią.

Celem przedmiotu jest podniesienie kompetencji językowych studentów w zakresie: języka ogólnego do poziomu B2 według standardów ESOKJ, jak również wprowadzenie elementów języka biznesowego i specjalistycznej terminologii związanej z kosmetologią.